NAKNADA ŠTETE

  • Podnošenje tužbi radi naknade svih vrsta materijalne štete

  • Podnošenje tužbi radi naknade nematerijalne štete (pretrpljeni fizički bol, pretrpljeni strah, pretrpljeni duševni bol zbog: povrede prava ličnosti, umanjenja opšte životne aktivnosti, naruženosti i dr.)

  • Zastupanje u sudskim postupcima povodom naknade materijalne i nematerijalne štete

  • Podnošenje tužbi radi naknade štete zbog netačno objavljene informacije u sredstvima javnog informisanja (dnevne novine, televizija, internet i dr.)