UGOVORI

Advokatska kancelarija „Ječmenica R. Ivan“ se bavi zastupanjem klijenata u oblasti ugovornog prava. S obzirom da se radi o jako dinamičnoj pravnoj oblasti, trudimo se da budemo u korak sa svim promenama u cilju da našim klijentima pružimo što kvalitetniju pravnu uslugu. Dinamika razvoja ugovornog prava ide u pravcu povećanja pravne sigurnosti, pri čemu je savetodavna i praktična uloga advokata od krucijalnog značaja. Imajući u vidu da zaključenje svakog ugovora sa sobom nosi veliki rizik, kao i da je isti naročito izražen u oblasti prometa nekretnina i ugovora u privredi, to naša advokatska kancelarija  za ugovore primenjuje opsežan analitički pristup u cilju potpunog otklanjanja potencijalnih rizika i zamki koje sa sobom nose ovakve poslovne relacije.

Pravna materija ugovornog prava uređena je većim brojem pravnih izvora, pri čemu najveći značaj ima Zakon o obligacionim odnosima. Ugovor je najvažniji izvor obligacija i predstavlja saglasnost volja najmanje dve strane ugovornice koja proizvodi pravna dejstva. Smatra se da je ugovor zaključen kada su se ugovorne strane saglasile o bitnim sastojcima ugovora. Bitni sastojci se razlikuju od ugovora do ugovora – npr. kod ugovora o prodaju to su: stvar i cena, kod ugovora o zakupu: stvar i zakupnina.

S obzirom da zaključenju svakog ugovora prethodi faza pregovora, to je najbolje da se već tada obratite za pravnu pomoć našoj advokatskoj kancelariji za ugovore kako bismo vam ukazali na sve potencijalne rizike pravnog posla u koji planirate da se upustite. Ovo naročito važi za pregovore radi zaključenja ugovora o kupovini nekretnine. Naime, kupovina nekretnine, kao važan preduslov, zahteva opsežnu proveru pravne dokumentacije koja se odnosi na predmetnu nekretninu. Tom prilikom je neophodno utvrditi da li je nekretnina uknjižena na potencijalnog prodavca u nadležnom Katastru nepokretnosti, kao I da li na istoj postoji neki teret (hipoteka, službenost i sl.) koji ograničavaju prava novog kupca.

U pogledu forme zaključenja ugovora, kao pravilo, važi princip konsensualizma, što znači da se ugovor može zaključiti već usmenom saglasnošću dvoje ugovornika u pogledu njegovih bitnih elemenata. Međutim od ovog pravila postoji veliki broj izuzetaka, tako da se oni najvažniji ugovori ipak moraju zaključivati u pisanoj formi, a često je neophodno i da budu overeni (solemnizovani) od strane javnog beležnika. Ovo se naročito odnosi na ugovor o prodaji nekretnine koji se zaključuje u pisanoj formi i solemnizuje kod nadležnog javnog beležnika. Naša advokatska kancelarija za ugovore pruža klijentima kontinuiranu i sveobuhvatnu pravnu pomoć, počev od prikupljanja dokumentacije i sačinjavanja nacrta ugovora (po potrebi i predugovora), pa do koordinisanja svih aktivnosti i zakazivanja termina radi solemnizacije ugovora kod nadležnog javnog beležnika. O postupku zaključenja ugovora o kupoprodaji nekretnine smo već pisali u našem blogu o nekretninama.

U ugovornom pravu važi princip da je ugovor zakon za stranke – lat. pacta sund servanda, iz čega proizlazi da su strane ugovornice dužne da ispune sve obaveze na koje su se obavezale prilikom zaključenja ugovora. Ovim pravnim principom se štiti pravna sigurnost i unosi elemenat predvidljivosti u međusobne ugovorne odnose. Međutim, postoje i takvi ugovori koji su u toj meri nezakoniti odnosno manjivi da im pravni poredak ne može pružiti zaštitu. Naime, reč je o ništavim i rušljivim ugovorima. Ništavi ugovoru su oni ugovori koji su protivni prinudnim propisima, javnom poretku i dobrim običajima. Sa druge strane, pod rušljivim ugovorima se podrazumevaju ugovori koji su zaključeni od strane lica ograničene ugovorne sposobnosti (npr. maloletnici), pod uticajem mane volje (zablude, prevare i pretnje), kao i ugovori kod kojih se javlja prekomerno oštećenje jedne od strana ugovornica.

Da sumiramo, naša advokatska kancelarija za ugovore pruža širok spektar pravnih usluga u ovoj oblasti, i to:

  • Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti

  • Ugovor o poklonu

  • Ugovor o zakupu

  • Ugovor o zajmu

  • Ugovor o lizingu

  • Ugovor o posluzi

  • Ugovor o delu

  • Ugovor o posredovanju

  • Ugovor o doživotnom izdržavanju

  • Ugovor o raspodeli imovine za života