NASLEDNO PRAVO

Advokatska kancelarija „Ječmenica R. Ivan“ se bavi zastupanjem klijenata u oblasti naslednog prava. Odlikuje nas studiozan i analitičku pristup, uz spremnost na istraživački rad, sve u cilju zaštite interesa naših klijenata.

Uloga advokata prilikom rešavanja naslednopravnih pitanja može da bude od suštinskog značaja. Naime, u samom početku, advokat svojom pravnom analizom omogućava klijentu da shvati sve pravne aspekte životne situacije u kojoj se obreo. Tako, klijent biva poučen o svojim pravima u vezi sa zaostavštinom, kao i sa najcelishodnijom pravnom tehnikom radi ostvarivanja istih. Nakon ove uvodne faze, advokati iz naše kancelarije preduzimaju konkretne pravne radnje u cilju zaštite vaših pranih interesa. Ove pravne radnje se mogu sastojati od podnošenje zahteva za pokretanje ostavinskog postupka, isticanje zahteva za ostvarivanje prava na nužni nasledni deo, utvrđivanje šta sve ulazi u zaostavštinu, zastupanje na ročištima i drugo.

Nasledno pravo u našoj zemlji je regulisano Zakonom o nasleđivanju, kao najvažnijem materijalnom izvoru naslednog prava. Shodno njemu, postoje dva pravna osnova na kojima počivaju nasledna prava nekog lica. Prvi pravni osnov za nasleđivanje predstavlja zakon, pa se stoga ovaj režim nasleđivanja naziva zakonsko nasleđivanje. Kao drugi pravni osnov za nasleđivanje javlja se testament, pa se stoga ovaj režim nasleđivanja naziva testamentarno nasleđivanje.

Zakonski režim nasleđivanja se primenjuje ukoliko ostavilac nije sačinio testament odnosno ugovor o doživotnom izdržavanju pre smrti, ili ukoliko pak nije posredstvom testamenta odnosno ugovorom o doživotnom izdržavanju raspolagao celokupnom zaostavštinom. Zakon o nasleđivanju poznaje 4 nasledna reda, pri čemu se između naslednih redova primenjuje princip isključivosti. Ovo podrazumeva da ukoliko ima pripadnika višeg naslednog reda , onda oni nasleđuju svu zaostavštinu, dok su pripadnici nižeg naslednog reda isključeni iz nasleđivanja. Kao pripadnici prvog naslednog reda, javljaju se potomci ostavioca i njegov supružnik, da bi za njima sledili roditelji i njihovi potomci, kao pripadnici drugog naslednog reda. Zatim na red dolaze babe i dede i njihovi potomci, kao pripadnici trećeg naslednog reda, da bi na koncu, nasleđivali prababe i pradede.

Sa druge strane, testamentarno nasleđivanje se zasniva na postojanju testamenta, kao izraza poslednje volje ostavioca u vezi sa rasporedom njegove imovine nakon smrti. Ostavilac nema apsolutnu i neograničenu slobodu u pogledu raspolaganja svojom imovinom imajući u vidu da postoji institut nužnog naslednog dela, kojima se štite najbliži ostaviočevi srodnici. Da bi testament bio punovažan neophodno je da bude sačinjen u zakonom propisanoj formi, pri čemu Zakon o nasleđivanju propisuje čak 9 različitih formi testamenta koje stoje na raspolaganju nekom licu. Naša advokatska kancelarija za nasledno pravo pruža pravnu pomoć prilikom sačinjavanja testamenta, tako što ukazuje klijentima koje sve proceduralne zahteve moraju ispuniti i pomaže im prilikom pravne formulacije poslednje volje.

Postupak raspravljanja zaostavštine nekog lica se naziva ostavinskim postupkom. Ostavinski postupak se, po pravilu, pokreće po službenoj dužnosti od strane suda nakon što mu matičar dostavi izvod iz knjige umrlih za ostavioca. Ukoliko to pak ne bude slučaj neophodno je podneti zahtev za pokretanje ostavinskog postupka, u čemu vam pravnu pomoć može pružiti naša advokatska kancelarija za nasledno pravo. U praksi, sudovi sprovođenje ostavinskih postupaka poveravaju javnim beležnicima, tako da se sve pravno relevantne radnje preduzimaju na ročištima u javnobeležničkoj kancelariji.

Da sumiramo, u okviru naše advokatska kancelarija za nasledno pravo, možete dobiti sledeće usluge iz domena naslednog prava:

  • Pokretanje ostavinskih postupaka

  • Zastupanje stranaka u ostavinskim postupcima

  • Uknjižba nepokretnosti nakon sprovođenja ostavinskog postupka

  • Sastavljanje testamenata

  • Izvršenje testamenata

  • Sastavljanje ugovora o doživotnom izdržavanju

  • Sastavljanje ugovora o raspodeli imovine za života

  • Sastavljanje ugovora o prenosu naslednog udela

  • Vođenje parnica nastalih tokom ostavinskog postupka

  • Svi ostali segmenti ostvarivanja naslednog prava