PRIVREDNO PRAVO

Advokatska kancelarija „Ječmenica R. Ivan“ pruža najširi spektar advokatskih usluga u domenu privrednog prava. Osnivač kancelarije, advokat Ivan Ječmenica, pokazuje veliko interesovanje prema teorijskom i praktičnom razmatranju svih pravno relevantnih pitanja iz ove oblasti, te stoga ova kancelarija sa ponosom nosi epitet advokatska kancelarija za privredno pravo.

Privredno pravo u našoj zemlji uređeno je donošenjem nekoliko zakona, među kojima centralno mesto zauzima Zakon o privrednim društvima. Ovim zakonom se regulišu forme obavljanja privredne delatnosti, način funkcionisanja i odlučivanja u okviru privrednih društava, i na koncu, način njihovog prestanka. Zakon o privrednim društvima predviđa da se privredna delatnost u Srbiji može obavljati u formi preduzetnika ili u formi privrednih društava. Među privrednim društvima razlikujemo, sa jedne strane, društva lica poput ortačkog društva i komanditnog društva, i, sa druge strane, društva kapitala poput društva sa ograničenom odgovornošću i akcionarskog društva.

Osnivanje jednog privrednog drušva je veoma složen proces tokom koga treba načiniti veliki broj izbora, kako bi privredno društvo imalo sve neophodne karakteristeke za ostvarivanje dobrih poslovnih rezultata. Naime, potrebno je odabrati formu privrednog društva, poslovno ime privrednog društva, delatnost privrednog društva, visinu osnovnog kapitala, način upravljanja i odlučivanja – organe privrednog društva i dr. Naša odvokatska kancelarija za privredno pravo Vam može pomoći, na početku, kroz savetodavnu pravnu asistenciju, a kasnije I kroz izradu konkretnih pravnih akata da svoje poslovne ideja pretočite u stvarnost, tako što ćete odabrati upravo ona zakonska rešenja koja su kompatibilna Vašem biznisu.

S obzirom da se osnivanje privrednih društava vrši pred Agencijom za privredne registre, u postupku koji je veoma složen i zahteva dobro poznavanje odgovarajućih zakonskih procedura, to naša advokatska kancelarija za privredno pravo nudi kompletnu pravnu asistenciju prilikom osnivanja privrednih društava, kao i prilikom njegove likvidacije. Preduslov da bi jedno privredno društvo moglo da bude osnovano i registrovano za obavljanje privredne delatnosti predstavlja osnivački – konstitutivni akt. Osnivački akt se javlja u formi ugovora o osnivanju privrednog društva, što je slučaj kada imamo dva ili više osnivača, odnosno u formi odluke o osnivanju privredog društva, kada se imamo samo jednog osnivača. Osnivački akt mora biti sačinjen u pisanoj formi, a potpisi osnivača se overavaju kod javnog beležnika.

Privredna društva su dinamične poslovne tvorevine tako da je moguće istupanje iz društva odnosno pristupanje društvu, čime se menja njihova brojčana odnosno personalna struktura. Pristupanje privrednom društvu se vrši putem prenosa udela odnosno akcija. U zavisnosti od forme privrednog društva ovaj prenos je manje ili više pravno ograničen. Naime, kod ortačkog društva i društva sa ograničenom odgovornošću, ortaci odnosno članovi društva imaju pravo preče kupovine udela. Sa druge strane, kod akcionarskog društva, akcije se mogu slobodno prenositi trećim licima, osim ako nisu ustanovljena neka ograničenja stututom društva. Prenos udela može biti uz naknadu ili bez naknade, a realizuje se zaključivanjem ugovora o prenosu udela. Ovaj ugovor se zaključuje u pisanoj formi, pri čemu potpisi strana ugovornica moraju biti overeni kod javnog beležnika.

Imajući u vidu da pored pružanja advokatskih usluga u sferi klasičnog privrednog prava, naša advokatska kancelarija za privredno pravo pokazuje afinitete i prema radnom pravu, to nas čini ozbiljnim partnerom koji može da pokrije sve segmente Vašeg biznisa.

I za kraj, da sumiramo, u okviru naše advokatske kancelarije za privredno pravo možete dobiti sledeće advokatske usluge:

  • Osnivanje svih vrsta privrednih društava (DOO, AD, OD, KD)

  • Izrada ugovora/odluka o osnivanju

  • Izrada statuta privrednih društava

  • Zastupanje u privrednim sporovima

  • Pronalaženje knjigovođa za vršenje knjigovodstvenih usluga

  • Podnošenje predloga za otvaranje stečaja, zastupanje u stečajnom postupku, prijava potraživanja u stečajnom postupku

  • Sprovođenje postupka likvidacije privrednih društava

  • Sastavljanje svih vrsta ugovora u privredi