TUŽBE PROTIV BANAKA

Advokatska kancelarija „Ječmenica R. Ivan“ se bavi zastupanjem klijenata u sudskim postupcima protiv banaka. Poznato je da je poslednjih godina poslovna praksa banaka bila bremenita brojnim nezakonitostima među kojima se posebno izdvajaju: naplate troškova za obradu kreditnog zahteva i kursne razlike.

S obzirom da je opšte poznato da poslovne banke u prethodnih 15 godina prilikom naplate troškova obrade kredita nisu svojim klijentima specifikovali od čega se pomenuti troškovi sastoje, proizlazi da su odredbe ugovora o kreditima kojima se predviđalo plaćanje ovih troškova ništave. Prema tome, Vrhovni kasacioni sud je stao na stanovište da su banke postupale nezakonito kada su naplaćivale troškove obrade kredita na opisani način. Stoga, klijenti imaju pravo da podnose tužbe protiv banaka kojima traže da im se vrati iznos koji su platili na ime troškova obrade kredita uvećan za zakonsku zateznu kamatu počev od momenta isplate troška na ime obrade kredita.

Pored  toga, kod ugovora o stambenim kreditima banke su prevaljivale troškove na ime provizije osiguranja kredita kod Nacionalne korporacije za osiguranje kredita (dalje: NKOSK) na korisnika kredita-klijenta banke. Ovakvo postupanje banaka je nezakonito s obzirom da je osiguranje kredita kod NKOSK zapravo osiguranje banke, kojima ona osigurava svoj kreditni plasman za slučaj insolventnosti klijenta. Prema tome, klijent banke ne ostvaruje nikakvu korist od pomenutog osiguranja, a nametnuta mu je obaveza da plati isto prilikom odobravanja kredita.

Sa druge strane, tzv. kursne razlike se odnose na nezakonite odredbe ugovora o kreditima shodno kojima su banke korisnicima kredita davale kredite u stranoj valuti po kupovnom kursu banke (koji je uvek manji) dok tražile da im korisnici kredita vraćaju rate po prodajnom kursu (koji je uvek veći). Na ovaj način su se banke neosnovano obogatile istovremeno dovodeći korisnika kredita u neravnopravan položaj. Stoga, klijenti imaju pravo da podnesu tužbe protiv banaka kojima traže da im se vrati ta tzv. kursna razlika uvećana za zakonsku zateznu kamatu počev od momenta isplate svake pojedinačne rate kredita.

U okviru naše advokatske kancelarije za tužbe protiv banaka klijenti mogu dobiti sledeće pravne usluge:

  • Podnošenje tužbi protiv banaka zbog naplate troškova obrade kredita
  • Podnošenje tužbi protiv banaka zbog naplate provizije za osiguranje kredita kod NKOSK
  • Podnošenje tužbi protiv banaka zbog tzv. kursnih razlika
  • Podnošenje tužbi protiv banaka zbog naplate troškova praćenja kredita
  • Zastupanje klijenata u svim sudskim postupcima protiv banaka

Za više informacija molim da pročitate naš blog o nezakonitosti naplate troškova obrade kredita u svetlu stava Vrhovnog kasacionog suda o ovom pitanju, kao i naš blog o nezakonitosti naplate provizije za osiguranje kredita kod NKOSK u svetlu presuda Višeg suda u Beogradu.