ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Advokatska kancelarija Ječmenica se intenzivno bavi zaštitom podataka o ličnosti. Naši advokati su prošli stručne obuke i pohađali seminare iz ove oblasti. U pitanju je oblast koja je kod nas još uvek u povoju, pri čemu njena aktuelnost diktirana pre svega donošenjem Uredbe Evropske unije o zaštiti podataka o ličnosti poznatije kao GDPR. U našoj zemlji je noveliran Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. Glasnik RS, br. 87/2018), koji je glavni izvor prava u ovoj oblasti, dok su njegova zakonska rešenja su inspirisana GDPR-om.

Ovakav zakonodavni trend je postavio imperativ pred domaća pravna lica, koja obrađuju podatke o ličnosti da obradu ovih podataka usklade sa zahtevima Zakonodavca i tako izbegnu velike novčane kazne. Shodno tome, zaštita podataka o ličnosti se javlja kao veoma važno pitanje za savremeni biznis.

Podaci o ličnosti su svi podaci koji se odnose na fizičko lice, a posredstvom kojih je utvrđen ili se može utvrditi njegov identitet, kao što su: ime i prezime, e-mail adresa, jmbg, broj telefona, IP-adresa, fizička obeležja, fiziološka obeležja, kulturni identitet i dr. Sa druge strane, pod „obradom podataka o ličnosti“ smatramo svaki postupak ili skup postupaka, nezavisno od toga da li su isti automatizovani ili neautomatizovani, kao što su: prikupljanje, beleženje, strukturisanje, snimanje, izmena, obavljanje uvida, otkrivanje prenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, ograničavanje, brisanje i dr.

Pravna lica koja u svom poslovanju imaju potrebu da obrađuju podatke o ličnosti pojedinaca se nazivaju rukovaoci. Prilikom obrade podataka o ličnosti rukovaoci moraju poštovati osnovna načela proklamovana Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, i to: načelo zakonitosti, načelo poštenja i transparentnosti, načelo ograničenja u odnosu na svrhu obrade, načelo minimizacije podataka, načelo tačnosti, načelo ograničenja čuvanja i načelo integriteta i poverljivosti. Poštovanje ovih načela predstavlja lakmus papir u kojoj meri je svaki rukovalac uskladio obradu podataka o ličnosti sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Smisao ovih načela je da pred svakog rukovaoca postave imperativ da obradu podataka vrše u tačno određenu svrhu, u skladu sa valjanim pravnim osnovom, pri čemu će mogu obrađivati samo najneophodniji podaci, dok će pojedinci imati pravo da budu obavešteni o podacima koji se obrađuju.

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti predviđa nekoliko mogućih pravnih osnova za obradu podataka o ličnosti pojedinaca: a) pristanak – npr. popunjavanje newsletter-a radi slanja reklamnog materijala; b) izvršavanje ugovora sa licem na koje se podaci odnose – npr. ostavljanje podataka radi kupovine preko internet prodavnica; c) izvršavanje zakonskih obaveza rukovaoca – npr. poslodavac je dužan da RF PIO saopšti podatke o zaradama zaposlenih radi plaćanja poreza i doprinosa; d) zaštita životno važnih interesa pojedinaca na koje se podaci odnose – npr. Bolnica prikuplja podatke o životno ugroženom pacijentu; e) obrada je potrebna u cilju obavljanja poslova u javnom interesu; f) pretežniji (legitimni) interesi rukovaoca – npr. prikupljanje podataka radi otkrivanja navika svojih klijenata.

Naša advokatska kancelarija pruža pravnim licima sveobuhvatnu uslugu u oblasti prava zaštita podataka o ličnosti:

  • Analizu svih postojećih obrada podataka o ličnosti i pravno savetovanje kako iste uskladiti sa zakonom
  • Izrada Obaveštenja o obradi podataka o ličnosti (privacy policy)
  • Izrada svih vrsta Evidencija o radnjama obrade podataka o ličnosti (zaposleni, poslovni partneri, klijenti i dr.)
  • Izrada adekvatnih Pravilnika o zaštiti podataka o ličnosti
  • Izrada Izjave o pristanku na obradu podataka o ličnosti
  • Izrada modela Odgovora na zahteve pojedinaca u vezi sa ostvarivanje prava na uvid, ispravku i brisanje podataka o ličnosti
  • Izrada svih drugih internih akata kod poslodavca