ADVOKATSKA KANCELARIJA ZA STRANCE

Advokatska kancelarija „Ječmenica R. Ivan“ se bavi zastupanjem klijenata u oblasti prava stranaca. Stranci koji planiraju da borave u Republici Srbiji se susreću sa velikom brojem dilema, a potencijalno i teškoća u iznalaženju najboljeg pravnog okvira za uređivanje statusnih pitanja za sebe, članove svoje porodice, zaposlena lica i sl. Naša advokatska kancelarija za strance pruža sveobuhvatnu pravnu uslugu počev od momenta ulaska stranca u Republiku Srbiju, pa do regulisanja njegovog pravnog statusa u vidu odobrenja za privremeni boravak i, po potrebi, dobijanja radne dozvole.

Prava stranaca su u našoj zemlji regulisana, pre svega Zakonom o strancima („Sl. glasnik RS“ br. 24/2018), kao I Zakonom o zapošljavanju stranaca („Sl. glasnik RS“ br. 128/2014, 113/2017 i 50/2018).

VIZNI I BEZVIZNI REŽIM ULASKA

Strancem se smatra svako lice koje nema državljanstvo Srbije. U pogledu mogućnosti da stranci bez posebnog odobrenja (vize) ulaze u Srbiju razlikujemo dva pravna režima: bezvizni i vizni. Vizni režim je pravilo ali međunarodnim ugovorom ili odlukom Vlade se može odrediti da državljani određenih država ulaze u Srbiju bez vize.

Shodno tome, postoji veliki broj država sa kojima Srbija ima bezvizni režim ulaska, pri čemu se dužina trajanja boravka bez vize razlikuje. Državljani zemalja potpisnica Šengenskog sporazuma, SAD, Velike Britanije, Kanade, Novog Zelanda i dr. mogu bez vize da borave u Srbiji do 90 dana, sa prekidima ili bez prekida u vremenskom periodu od 6 meseci počev od dana prvog ulaska. Sa druge strane, npr. državljani NR Kine, Indije, Ruske Federacije – mogu da borave bez viza do 30 dana.

USLOVI ULASKA I PRIJAVA BORAVIŠTA

Da bi strani državljanin ušao u Srbiju neophodno je da se steknu određeni uslovi:

Posedovanje važeće putne isprave – najčešće pasoš, ali za državljane pojedinih zemalja mogu i lične karte
Turistički aranžman (turistička poseta) ili pozivno pismo od strane domaćeg državljana, firme ili institucije.
Putno zdravstveno osiguranje koje važi za period tokom koga stranac namerava da boravi u Srbiji
Sredstva za izdržavanje tokom boravka u Srbiji i za povratak u državu porekla ili tranzit u drugu državu (traži se manji iznos ako ima turistički aranžman ili pozivno pismo u kome piše da će drugo lice snosite troškove njegovog boravka).

Naša advokatska kancelarija za strance pruža savetodavnu i drugu tehničku pomoć strancima u fazi koja prethodi samom ulasku u Republiku Srbiju. Posebno ukazujemo našim klijentima na uslove koje moraju da ispune kako bi zakonito ušli u našu zemlju, pri čemu idemo i korak dalje pa ukazujemo i na procedure i uslove koji moraju biti ispunjeni ako klijent planira da duže boravi u Republici Srbiji.

Nakon što stranac uđe na teritoriju Republike Srbije neophodno je da u roku od 24 časa prijavi boravište i dobije tzv. beli karton. Prijava boravišta stranca vrši se u dežurnoj službi policijske stanice na čijoj teritoriji je adresa objekta u kome je stranac smešten.

Prijavu boravišta stranca vrše:

1. pravna lica, preduzetnici i fizička lica koja pružaju usluge smeštaja uz nadoknadu, odnosno njihovi pravni zastupnici, u roku od 24 časa od časa pružanja usluge smeštaja.

2. pravna lica, preduzetnici i fizička lica kod kojih je stranac došao u posetu, odnosno njihovi pravni zastupnici ili lice koje oni ovlaste u roku od 24 časa od dolaska stranca u posetu.

Prijava boravišta stranca vrše popunjavanjem Obrasca prijave boravišta stranca, u dva primerka, od kojih jedan dostavljaju nadležnom organu radi unosa podataka iz prijave boravišta stranca u elektronsku evidenciju, a drugi primerak dostavljaju strancu čija prijava boravišta se vrši, kao dokaz o mestu i adresi boravka.

PRIVREMENI BORAVAK STRANACA

O privremenom boravku smo već pisali ovde. Privremeni boravak je dozvola boravka stranog državljanina u Republici Srbiji i može da se odobri strancu koji namerava da boravi u Republici Srbiji duže od 90 dana po nekom od zakonom predviđenih osnova – npr. spajanje porodice, studiranje, vlasništvo nad nekretninom, stručne specijalizacije, obuke i prakse i dr. Jedan od osnova za privremeni boravak stranaca u Srbiji predstavlja i zapošljavanje. Naša advokatska kancelarija za strance vam može pomoći da odaberete najbolji pravni osnov za privremeni boravak, u zavisnosti od vaše porodične situacije i poslovnih planova.

Novim zakonom o strancima su uvedeni novi osnovi za dobijanje privremenog boravka, a takođe i osnovi koji su se primenjivali u praksi, a nisu bili regulisani zakonom, kao što je vlasništvo nad nepokretnošću u Republici Srbiji. Shodno tome, kao novi osnovi za privremeni boravak se javljaju : 1) obavljanja verske službe; 2) lečenja i nege; 3) vlasništva nad nepokretnosti; 4) humanitarnog rada; 5) statusa pretpostavljene žrtve trgovine ljudima: 6) statusa žrtve trgovine ljudima.

ZAPOŠLJAVANJE STRANACA U SRBIJI – RADNE DOZVOLE

O zapošljavanju stranaca u Srbiji već smo pisali ovde. Zapošljavanje stranca ostvaruje se pod uslovom da poseduje odobrenje za privremeni boravak bez obzira na vremensko trajanje boravka ili stalno nastanjenje i dozvolu za rad. Dozvolom za rad, smatra se akt na osnovu kojeg stranac može da se zapošljava ili samozapošljava u Srbiji.

Dozvola za rad se može izdati kao:

1) lična radna dozvola;
2) radna dozvola

Za isti vremenski period izdaje se samo jedna vrsta dozvole za rad.

I za kraj, da sumiramo, naša advokatska kancelarija za strance nudi sledeći spektar pravnih usluga:

• Pružanje pravnih saveta u fazi koja prethodi ulasku u Republiku Srbiju, a koja se odnosi na ispunjavanje svih neophodnih uslova za ulazak

• Pružanje pravne pomoći prilikom prijave boravišta u Republici Srbiji

• Priprema i prikupljanje potrebne dokumentacije za podnošenje zahteva za privremeni boravak stranaca u Republici Srbiji

• Podnošenje zahteva za privremeni boravak stranaca i njihovo zastupanje pred organima uprave koji odlučuju o odobrenju privremenog boravka

• Priprema i prikupljanje potrebne dokumentacije za podnošenje zahteva za stalno nastanjenje u Republici Srbiji

• Podnošenje zahteva za stalno nastanjenje stranaca i njihovo zastupanje pred organima uprave koji odlučuju o odobrenju stalnog nastanjenja

• Priprema i prikupljanje potrebne dokumentacije za podnošenje zahteva za dobijanje radne dozvole u Republici Srbiji

• Podnošenje zahteva za dobijanje radne dozvole stranaca i njihovo zastupanje pred organima uprave koji odlučuju o dobijanju radne dozvole

• Pravna pomoć u pogledu svih drugih pitanja iz domena prava stranaca