Blog

BORAVAK STRANACA U SRBIJI – PRIVREMENI BORAVAK -USLOVI I PROCEDURA – ADVOKAT ZA STRANCE

Koliko stranac može da boravi u Srbiji? Da li mu je potrebna viza?

Šta je potrebno da stranac dobije duži boravak?

Ovo su neka od najčešćih pitanja koja se postavljaju advokatima za strance u vezi sa boravkom stranih državljana u našoj zemlji.

U redovima koji slede probaćemo da razrešimo većinu nedoumica sa kojima se susrećete i da učinimo da postanete dobri domaćini koji poznaju procedure u postupanju sa stranim državljanima.

ULAZAK U SRBIJU – VIZNI I BEZVIZNI REŽIM

U pogledu mogućnosti ulaska u Srbiju od strane stranih državljana razlikujemo dva pravna režima: bezvizni i vizni. Bezvizni režim podrazumeva da stranac u Srbiju može da uđe bez posebnog odobrenja u vidu vize. Ovu privilegiju imaju pre svega državljani država potpisnica Šengenskog sporazuma, kao i nekolicina država sa kojima Srbija ima potpisan međunarodni sporazum o bezviznom ulasku(npr. Kina, Brazil, Singapur i druge). Šengenski sporazum su potpisale odnosno istom kasnije pristupile ukupno 26 zemalja među kojima su gotovo sve članice Evropske unije.

Sa druge strane, vizni režim podrazumeva da strani državljanin mora predhodno da dobije saglasnost za ulazak u Srbiu, u vidu vize koju izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova. Zahtev za vizu se podnosi u srpskim diplomatsko-konzularnim predstavništvima u inostranstvu. Postoje 4 vrste viza, i to: 1) aerodromska tranzitna viza (viza A) 2) tranzitna viza (viza B) 3) viza za kraći boravak (viza C) 4) viza za privremeni boravak (viza D). Državljani država koje nisu članice Šengena, niti sa kojima Srbija ima potpisani međunarodni sporazum o bezviznom ulasku, imaju obavezu da obezbede vizu za ulazak u Srbiju.

Ako ste u nedoumici da li državljanin neke strane države može da uđe u Srbiju bez vize, kao i koliko najduže može da ovde boravi, najbolje je da se  da se obratite advokatu za strance.

KOLIKO VREMENA STRANAC MOŽE DA BORAVI U SRBIJI?

Nakon što uđe u Srbiju, stranac ima obavezu da svoj boravak prijavi u policijskoj stanici mesta gde planira da boravi. Prijava boravišta, na osnovu koje se dobija tzv. beli karton, mora se izvršiti u roku od 48 časova od momenta prelaska srpske granice. Stranac je obavezan da svaki novi ulazak u Srbiju prijavi u nadležnoj policijskoj stanici, tako da se beli karton (potvrda o prijavi boravišta) javlja kao, uz pasoš, najvažniji dokument kojim se ovaj legitimiše pred našim državnim organima.

Strani državljani na koje se primenjuje bezvizni režim, po pravilu, mogu u Srbiji da borave najduže 90 dana, bilo neprekidno bilo sa prekidima, u vremenskom periodu od 180 dana računajući od dana prvog ulaska. Ovaj opšti režim se primenjuje pre svega na državljane država članica Šengenskog sporazuma. Sa druge strane, postoje i države čiji državljani u Srbiji imaju pravo na nešto kraći boravak, kao što je to slučaj sa NR Kinom (najduže 30 dana).

Stranci na koje se primenjuje vizni režim imaju pravo da borave do isteka vremenskog perioda na koji im je izdata viza.

Međutim, da li se boravak stranaca može produžiti?

Može, a evo i kako.

PRIVREMENI BORAVAK STRANACA

Pod privremenim boravkom podrazumevamo boravak stranca koji namerava da u Srbiji boravi duže od 90 dana. Zakon o strancima predviđa nekoliko grupa razloga kada stranac može da zahteva privremeni boravak u Srbiji:

• poslovni boravak – rad, zapošljavanje, obavljanje privredne ili druge profesionalne delatnosti
• edukativni boravak – školovanje, studiranje ili specijalizacije, naučno-istraživački rad, praktična obuka, međunarodna razmena učenika ili studenata..
• spajanje porodice – brak sa domaćim državljaninom, vanbračna zajednica sa domaćim državljaninom, spajanje roditelja i dece

Opšti uslovi za odobravanje privremenog boravku predstavljaju:

1) posedovanje dovoljno sredstava za izdržavanje – u praksi se zahteva da stranac na računima u Srbiji poseduje novčana sredstva u protivvrednosti prosečne zarade u Srbiji za onoliko meseci za koliko se traži boravak
2) zdravstveno osiguranje – stranac mora da poseduje polisu dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja

O zahtevu za dozvolu privremenog boravka u Srbiji odlučuje Uprava za strance. Kada se zahtev podnosi prvi put odluka se donosi nakon 4 sedmice od dana njegovog podnošenja. Kada se pak podnosi zahtev radi produženja boravka odluka se donosi istog dana.

BORAVAK STRANCA PO OSNOVU OSNIVANJA FIRME – POSLOVNI BORAVAK

Kao jedan od u praksi najčešćih osnova boravka stranca u Srbiji javlja se osnivanje firme. Osnovni preduslov da bi strani državljanin dobio boravak u Srbiji jeste da je osnivač nekog privrednog društva, bilo sam, bilo sa još nekim fizičkim ili pravnim licem. Kao najoperabilnija opcija javlja se osnivanje DOO, zbog minimalnog novčanog uloga u visini od 100 dinara, koji se pritom čak ne mora odmah uplatiti već u narednih 5 godina. Osnivanje firme je najbolje prepustiti advokatu za strance jer ćete tada biti sigurni da će se stvari odvijati na željeni način, te da ćete u najkraćem roku steći uslove za dobijanje boravka u Srbiji.

U postupku pred Upravom za strance primenjuju se odredbe Zakona o opštem upravnom postupku. Shodno istom, organ postupka će primiti i nepotpune zahteve za odobrenje privremenog boravka, s` tim što će ostaviti podnosiocu rok od 8 dana da dopuni dokumentaciju. Podnosiocima naročito u prilog ide činjenica što na prijemu zahteva rade policijski inspektori koji o istom i odlučuju, pa mogu autoritativno da ukažu na nedostatke u podnetoj dokumentaciji i podstaknu podnosioce da iste adekvatno otklone.

PRIVREMENI BORAVAK PO OSNOVU SPAJANJA PORODICE – BORAVAK PO OSNOVU BRAKA SA DOMAĆIM DRŽAVLJANINOM

Pravo na boravak po ovom osnovu imaju članovi uže porodice: domaćeg državljanina, stranca koji je dobio privremeni boravak, stranca koji je dobio dozvolu za stalno nastanjenje i stranca kome je u Srbiji odobren azil. Pod članovima uže porodice Zakon o strancima podrazumeva: supružnika, vanbračnog partnera, decu, bilo da su rođena u braku ili van braka, usvojenu decu i pastorčad do navršenih 18 godina pod uslovom da nisu zaključila brak.

U praksi se najčešće, kao osnov za ovaj vid boravka, javlja postojanje braka sa domaćim državljaninom. Glavni preduslov za podnošenje zahteva je da je brak upisan u srpske knjige venčanih. Ako to pak nije slučaj neophodno je prethodno brak upisati, pa tek nakon toga i izdavanja izvoda iz Matične knjige venčanih, može se pristupiti podnošenju zahteva za odobrenje privremenog boravka.

S obzirom da je procedura radi dobijanja boravka u Srbiji veoma kompleksna i zahteva solidno poznavanje domaćeg prava, najbolje je ovaj posao poveriti nekom  advokatu za strance u kojeg imate poverenje.

Posedovanje odobrenja za privremeni boravak u Srbiji se javlja kao uslov za dobijanje radne dozvole za strance, o čemu smo pisali u jednom od naših blogova.

Za više informacija o ovom važnom pitanju možete se obratiti advokatu.
                                             

Share this post

Comment (1)

 • Dobrosav Nikolic

  Postovanj
  Moj partner iz Indije osnovao je firmu pre dva meseca DOO sa sedistem u Sremskoj Mitrovici.
  Ima otvoren racun u banci od firme.
  Da li vi mozete odraditi sve ostale papire da bi dobio boravak do godinu dana.
  Usao je u Srbiju ponovo 10.10 2018 sa vizom na godinu dana sa pravom boravka do 90 dana.
  I koliko kosta vasa usluga
  S postovanjem
  Dobrosav Nikolic
  063 10 10 242

  18. novembar 2018. at 16:23

Ostavite odgovor