RADNO PRAVO

S obzirom da je osnivač ove advokatska kancelarija za radno pravo, advokat Ivan Ječmenica, tokom postdiplomskih studija intenzivno izučavao radno pravo, ova advokatska kancelarija pokazuje veliki afinitet prema ovoj oblasti. Nakon uspešno završenih postdiplomskih studija i odbranjenog master rada na temu „Aneks ugovora o radu“, advokat Ivan Ječmenica je dobio priliku da svoja teorijska znanja primeni u praksi, prilikom rešavanja radnih sporova koje su mu poverili naši klijenti.

Radno pravo predstavlja pravnu oblast koja reguliše odnose između dva, po inerciji, suprostavljena društveno-ekonomska činioca: zaposlenih i poslodavaca. Put razvoja radnog prava je bio trnovit, i trebalo je da prođu vekovi dok nije prepoznat značaj radnopravne regulative. Radno pravo predstavlja svojevrstan kompromis između interesa za maksimizacijom profita, što je agenda poslodavaca i interesa da se obezbedi dostojanstveni i humani uslovi rada, što je agenda zaposlenih.

Temelj radnog prava u Srbiji predstavlja Zakon o radu. Njegov značaj proizlazi iz činjenice što se njime garantuju minimalna prava zaposlenih i minimalni uslovi rada. Prema tome, ostalim pravnim aktime iz domena radnog prava, kao što su: ugovor o radu, pravilnik o radu ili kolektivni ugovor o radu, ne mogu biti predvićena manja prava i nepovoljniji uslovi rada za zaposlene u odnosu na ona prava i one uslove rada koji su propisani Zakonom o radu. Ovakav princip se u radnom pravu naziva princip najveće povoljnosti, a kao pravnu posledicu ima ništavost onih odredbi ugovora o radu, pravilnika o radu ili kolektivnog ugovora, koje su u koliziji sa Zakonom o radu.

Radno pravo je svakako najživotnija i najsvakodnevnija grana prava, sa kojim se sugrađani stalno susreću. Gotovo da nema pojedinca koga ne tangiraju radnopravne teme poput visine zarade, trajanja godišnjeg odmora, zaštite na radu, plaćenog odsustva sa rada, otkaza, premeštaja i brojnih drugih. Odluke koje potiču iz domena radnog prava su u toj meri značajne i dalekosežne da utiču na egzistenciju svakog čoveka i imaju sposobnost da promene život iz korena. Ovde naročito mislimo na pitanja otkaza ugovora o radu, premeštaja na drugo mesto rada, zlostavljanja na radu i neisplate zarade.

Ako smatrate da ste dobili otkaz na nezakonit način, i da ono što vam se stavlja na teret ne odgovara istini, najbolje da se obratite advokatskoj kancelariji za radno pravo kako biste dobili pravni savet u vezi sa vašim pravnim problemom. S obzirom da se radni sporovi pokreću u kratkom roku, koji ne može biti duži od 60 dana od dana dostavljanja rešenja o otkazu, savetujemo da ne oklevate i da se u najkraćem roku obratite advokatskoj kancelariji za radno pravo i predupredite gubitak prava na tužbu. Ovo utoliko pre, jer postoji mogućnost, da na posao budete privremeno vraćeni na osnovu rešenja Inspekcije rada, tako da ne morate uvek da čekate okončanje radnog spora.

Takođe, u okviru naše advokatske kancelarije pružamo kontinuiranu pravnu pomoć pravnim licima – firmama različitih profila u domenu radnog prava. Pod ovim se misli na izradu svih vrsta pravnih akata iz ove oblasti poput ugovora o radu, pravilnika o radu, akata o organizaciji i sistematizaciji poslova, rešenja o godišnjim odmorima, rešenja premeštaju na drugo mesto rada, upozorenja pred otkaz i dr. Naša pravna asistencija je pre svega usmerena na predupređivanje nastanka radnih sporova i blagovremeno usklađivanje svih aktivnosti, praksi i odluka pravnih lica sa zakonskom regulativom. Duboko smo uvereni da je učešće advokatske kancelarije za radno pravo nasušna potreba svakog većeg radnog kolektiva i sigurna brana od eskaliranja radnih sporova koji mogu nastati usled kršenja radnopravnog zakonodavstva na štetu zaposlenih.

Stoga, da sumiramo, u okviru naše advokatska kancelarija za radno pravo, fizička i pravna lica mogu dobiti sledeće usluge iz domena radnog prava:

  • Sastavljanje ugovora o radu, pravilnika o radu, pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova, rešenja o godišnjem odmoru, upozorenja pred otkaz, rešenja o otkazu i sve vrste poslovne korespondencije

  • Zastupanje zaposlenih u radnim sporovima (neisplaćena zarada, regres, prevoz, naknada zarade i dr.)

  • Osporavanje zakonitosti aneksa ugovora o radu

  • Podnošenje tužbe zbog povrede na radu

  • Zastupanje zaposlenih kod mobinga i zlostavljanja na radu

  • Podnošenje tužbe zbog nezakonitog otkaza i naknada štete

  • Sva ostala pitanja iz domena radnog prava