TUŽBE PROTIV TURISTIČKIH AGENCIJA

Advokatska kancelarija „Ječmenica R. Ivan“ se bavi zastupanjem klijenata u sudskim postupcima protiv  turističkih agencija. Do sporova između putnika i turističkih agencija, po pravilu, dolazi usled otkazivanja već rezervisanih turističkih putovanja bilo od strane putnika, bilo od strane turističke agencije, kao i u slučaju nesaobraznosti pružene turističke usluge.

Počev od izbijanja epidemije korona virusa domaća javnost se bavi pitanjem sudbine turističkih putovanja koja su trebala da se realizuju u narednim mesecima. Udruženje domaćih turističkih agencija YUTA je obavestilo javnost da se otkazuju sva turistička putovanja koja su trebala da se realizuju do 15. maja. Pored toga, neizvesno je da li će biti realizovana i putovanja planirana za kasnije datume (jun, jul i avgust), pri čemu njihova sudbina direktno zavisi od razvoja događaja u vezi pandemije korona virusa kako u Srbiji, tako i u turističkim destinacijama.

S obzirom na novonastalu situaciju u vidu otkazanih turističkih putovanja, kao jedno od ključnih pitanja se javilo da li putnici koji su uplatili novac za otkazana putovanja imaju pravo na povraćaj  istog. Odgovor je potvrdan. Naime, odredbom člana 100. Zakona o zaštiti potrošača  propisano je da u slučaju raskida ugovora od strane turističke agencije putnik ima pravo izbora između: zamene turističkog putovanja drugim putovanjem i povraćaja novca. Dakle, putnici imaju pravo na povraćaj novca u slučaju otkazivanja putovanja zbog pandemije korona virusa, pa na koncu, ovo svoje pravo mogu ostvariti podnošenjem tužbe protiv turističkih agencija nadležnom sudu.

Sa druge strane, pandemija korona virusa može uticati na neke putnike da svojevoljno otkažu turistička putovanja planirana za leto iako još uvek nije sigurno da li će biti uslova za njihovu realizaciju. Ova pravna situacija je regulisana odredbom člana 99. stav. 3. Zakona o zaštiti potrošača kojom se propisuje da putnik ima pravo na povraćaj uplaćenih sredstava umanjenih za stvarne troškove koje je do tog momenta snosila turistička agencija – npr. predujmljeni troškovi smeštaja, prevoza i dr. Prema tome, u ovoj situaciji pravni položaj putnika je znatno nepovoljniji jer turističke agencije najčešće po 2-3 meseca unapred plaćaju usluge svojim inostranim partnerima.

U „mirnodopskim uslovima“ kada se nad turističkim destinacijama ne nadvija opasnost od virusa ponekad se javlja jedna druga  pošast – nesaobraznosti pružene turističke usluge sa onom koja je ugovorena. Ovo će biti slučaj kada putnici umesto udobnog i klimatizovanog autobusa dobiju rashodovani i neklimatizovan, kada umesto hotela sa četiri zvezdice dobiju hotel sa dve zvezdica, kada umesto izleta na najpoznatije plaže dobiju „brčkanje u prljavim žabokrečinama“ i sl. Putnici kojim je pružena nesaobrazna turistička usluga imaju pravo da zahtevaju raskid ugovora o turističkom putovanju ili umanjenje cene turističkog putovanja, u zavisnosti od stepena značaja nesaobraznosti.

U okviru naše advokatske kancelarije za tužbe protiv turističkih agencija, putnici mogu dobiti sledeće pravne usluge:

  • Podnošenje tužbi protiv turističkih agencija radi povraćaja novca za putovanja otkazana usled korona virusa
  • Podnošenje tužba protiv turističke agencije radi naknade štete zbog nesaobraznosti turističkog putovanja
  • Zastupanje klijenata u svim sudskim postupcima protiv turističkih agencija

Za više informacija molimo da pročitate naš blog o povraćaju novca za otkazana putovanja usled pandemije korona virusa.