Blog

RADNA DOZVOLA ZA STRANCE – ZAPOŠLJAVANJE STRANACA U REPUBLICI SRBIJI

Svedoci smo činjenice da stranci poslednjih godina sve više prepoznaju Srbiju kao svoju biznis oazu. Bilo da se javljaju u svojstvu osnivača firmi u Srbiji, bilo da planiraju da zasnuju radni odnos u već postojećoj domaćoj firmi, da bi zakonito obavljali rad neophodno je da dobiju radnu dozvolu. U narednim redovima vas advokat za radna dozvola za strance vodi kroz postupak dobijanja radne dozvole za strance.

Strani državljani mogu, uz ispunjenje određenih uslova, da se zapošljavaju na teritoriji Republike Srbije. Pod stranim državljaninom se podrazumeva svako lice koje nema državljanstvo Republike Srbije.

Zapošljavanje stranih državljana u Srbiji regulisano je Zakonom o zapošljavanju stranaca.

U pogledu mogućnosti zasnivanja radnog odnosa u našoj zemlji, razlikujemo dve kategorije stranih državljana: 1) stranci koji imaju slobodan pristup tržištu rada   2) stranci koji moraju da imaju radnu dozvolu .

Međutim, ono što je zajedničko i jednoj i drugoj kategoriji stranaca jeste činjenica da moraju da ispune uslov u pogledu odobrenja za privremeni boravak u Srbiji.
U jednom od naših prethodnih blogova smo pisali o načinu dobijanja odobrenja za privremeni boravak u Srbiji.

STRANCI KOJI IMAJU SLOBODAN PRISTUP TRŽIŠTU RADA U SRBIJI

Pravo na slobodan pristup tržištu rada u Srbiji odnosno na zapošljavanje, samozapošljavanje i ostvarivanje prava za slučaj nezaposlenosti, osim ako međunarodnim ugovorom koji obavezuje Republiku nije utvrđeno drugačije, imaju:

1) državljani EU;
2) članovi porodice državljana EU, koji nisu državljani EU i imaju odobrenje za privremeni boravak za članove porodice ili stalno nastanjenje u tim državama kojim dokazuju svoje pravo na slobodan pristup tržištu rada.

Pod članovima porodice državljana EU smatraju se:

1. supružnici ili vanbračni partneri državljana EU;
2. direktni potomci državljana EU mlađi od 21 godine života ili direktni potomci njegovog supružnika ili vanbračnog partnera, mlađi od 21 godine života;
3. usvojena deca mlađa od 21 godine života ili pastorci državljana EU ili njegovog supružnika ili vanbračnog partnera, mlađi od 21 godine života;
4. pomenuta lica starija od 21 godine života koja nisu u stanju da se samostalno izdržavaju, odnosno koje je dužan da izdržava državljanin EU ili njegov supružnik ili vanbračni partner;
5. direktni preci državljana EU ili direktni preci njegovog supružnika ili vanbračnog partnera, koje je državljanin EU ili njegov supružnik u braku ili van braka dužan da izdržava.

Ovim licima nije potrebna dozvola za rad u Srbiji.

Ova lica ne smeju postati neprimereni teret sistemu socijalne zaštite Srbije, odnosno moraju da imaju dovoljno sredstava da izdržavaju sebe i članove svoje porodice.

Međutim, ovaj režim slobodnog zapošljavanja je suspendovan sve do ulaska Republike Srbije u Evropsku Uniju.

PRIVILEGOVAN TRETMAN STRANIH POSLODAVACA IZ EU, EEP I ŠVAJCARSKE

Strani poslodavac, koji ima sedište u državi članici Evropske unije, Evropskog ekonomskog prostora ili Švajcarske Konfederacije, može uputiti stranca koji nije državljanin EU na rad u Srbiju bez dozvole za rad, osim ako međunarodnim ugovorom koji obavezuje Republiku nije utvrđeno drugačije.

Strani poslodavac može uputiti stranca pod uslovom da ima:

1) zaključen ugovor sa poslodavcem ili krajnjim korisnikom usluga koji obavezno sadrži mesto i rok za obavljanje posla;
2) zaključen ugovor o radu sa strancem u skladu sa zakonom koji je na snazi u državi članici u kojoj strani poslodavac ima sedište;
3) akt o upućivanju na privremeni rad u Srbiju kojim se utvrđuje način ostvarivanja prava i obaveza iz rada, kao i način smeštaja i ishrane za vreme boravka i rada u Srbiji.

Stranac mora imati dozvolu za boravak i rad u državi članici u kojoj strani poslodavac ima sedište. Takođe, stranac ne može biti angažovan isključivo radi upućivanja na rad u Srbiju.

OPŠTI REŽIM ZAPOŠLJAVANJA STRANACA

Zapošljavanje stranca ostvaruje se pod uslovom da poseduje odobrenje za privremeni boravak bez obzira na vremensko trajanje boravka ili stalno nastanjenje i dozvolu za rad. Dokazi o ispunjavanju uslova za zapošljavanje stranca obavezno se čuvaju u poslovnom prostoru u kome stranac radi.

Dozvolom za rad, smatra se akt na osnovu kojeg stranac može da se zapošljava ili samozapošljava u Srbiji.

Dozvola za rad se može izdati kao:
1) lična radna dozvola za strance;
2) radna dozvola za strance

Za isti vremenski period izdaje se samo jedna vrsta dozvole za rad. Radna dozvola za strance izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje.

LIČNA RADNA DOZVOLA

Lična radna dozvola  za strance je dozvola za rad koja strancu u Srbiji omogućava slobodno zapošljavanje, samozapošljavanje i ostvarivanje prava za slučaj nezaposlenosti, u skladu sa zakonom.

Lična radna dozvola se izdaje na zahtev stranca ako:
1) ima odobrenje za stalno nastanjenje;
2) ima status izbeglice;
3) pripada posebnoj kategoriji stranca

Lična radna dozvola  za strance izdaje se u slučajevima utvrđenim međunarodnim ugovorom koji obavezuje Srbiju, u skladu sa tim ugovorom.

Lična radna dozvola  za strance izdaje se radi spajanja porodice i na zahtev člana uže porodice stranca, koji ima odobrenje za stalno nastanjenje ili status izbeglice, kome je izdato odobrenje za stalno nastanjenje ili privremeni boravak.

Takođe, izdaje se i na zahtev stranca člana uže porodice državljanina Srbije i stranca srpskog porekla do trećeg stepena srodstva u pravoj liniji (prabebe i pradede, dedovi i babe, roditelji, sinovi i ćerke, unuci i praunuci), ukoliko lice ispunjava uslov u pogledu minimalnih godina života za zasnivanje radnog odnosa u skladu sa propisima o radu.

Pod članovima uže porodice smatraju se supružnici ili vanbračni partneri stranca koji ima ličnu radnu dozvolu, maloletna deca rođena u braku ili van braka, maloletna usvojena deca ili maloletni pastorci, kao i drugi članovi porodice, u skladu sa zakonom.

TRAJANJE LIČNE RADNE DOZVOLE

Strancu koji ima odobrenje za stalno nastanjenje lična radna dozvola za strance izdaje se na period dok traje lična karta za strance.

Izbeglici se lična radna dozvola za strance izdaje na period dok traje lična karta za lice kome je odobren azil.

Licu koje traži azil lična radna dozvola za strance može se izdati 9 meseci nakon podnošenja zahteva za azil, ako odluka o tom zahtevu nije doneta bez njegove krivice, za period od 6 meseci uz mogućnost produženja, dok traje status lica koje traži azil.

Licu kome je odobrena privremena zaštita lična radna dozvola izdaje se za vreme trajanja statusa osobe sa privremenom zaštitom.

Žrtvi trgovine ljudima lična radna dozvola se izdaje za vreme trajanja dozvole boravka.

Članu uže porodice stranca stranca koji traži azil radna dozvola izdaje se za vreme trajanja dozvole boravka.

RADNA DOZVOLA ZA STRANCE

Radna dozvola za strance je vrsta dozvole za rad koja se izdaje kao:

1) radna dozvola za zapošljavanje;
2) radna dozvola za posebne slučajeve zapošljavanja;
3) radna dozvola za samozapošljavanje

Stranac sa radnom dozvolom može u Srbiji da obavlja samo poslove za koje je dobio dozvolu.

Poslodavac na čiji zahtev je izdata radna dozvola za strance:

1) ne može da uputi stranca na rad kod drugog poslodavca;
2) u obavezi je da prijavi stranca na obavezno socijalno osiguranje, u skladu sa zakonom;
3) snosi troškove izdavanja radne dozvole i iste ne može da prenese na stranca.

Poslodavac koji je zaposlio stranca bez odgovarajućeg odobrenja za boravak i radne dozvole dužan je da mu isplati sva novčana potraživanja, u skladu sa propisima o radu, uz uplatu pripadajućih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

U ovom slučaju postoji pretpostavka da je radni odnos trajao najmanje tri meseca, ukoliko se ne dokaže suprotno.

RADNA DOZVOLA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Radna dozvola za zapošljavanje izdaje se na zahtev poslodavca, u skladu sa stanjem na tržištu rada, pod uslovima da poslodavac:

1) pre podnošenja zahteva za radnu dozvolu za zapošljavanje nije otpuštao zaposlene usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena na radnim mestima za koje se traži radna dozvola za zapošljavanje, u skladu sa propisima o radu;

2) deset dana pre podnošenja zahteva za radnu dozvolu za zapošljavanje nije pronašao državljane Srbije, lica koja imaju slobodan pristup tržištu rada ili stranca sa ličnom radnom dozvolom, odgovarajućih kvalifikacija sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje;

3) priloži predlog ugovora o radu ili drugog ugovora kojim se ostvaruju prava po osnovu rada, u skladu sa zakonom.

Radna dozvola za zapošljavanje izdaje se za zapošljavanje stranca koji ima odobrenje za privremeni boravak i ispunjava sve uslove iz zahteva poslodavca koji se odnose na odgovarajuća znanja i sposobnosti, kvalifikacije, prethodno iskustvo i dr.

Radna dozvola za zapošljavanje izdaje se za planirani period zaposlenja, a najduže dok traje privremeni boravak.

Za više informacija o ovom pitanju, najbolje da kontaktirate advokata za radne dozvole za strance.
                                      

Share this post

Ostavite odgovor