Blog

TUŽBE ZA OSIGURANJE NKOSK U SVETLU PRESUDA VIŠEG SUDA

Više od dve godine pravosudna, ali i laička javnost razbija glavu pitanjem da li su odredbe u Ugovorima o kreditu kojima se predviđaju obaveze za Korisnika kredita da plati Banci proviziju osiguranja kredita kod Nacionalne korporacije za osiguranje kredita (dalje: NKOSK) zakonite. Utisak je da najnovije presude Višeg suda u Beogradu nude svetle perspektive makar kada je reč o Korisnicima kredita.

Uobičajena je poslovna praksa Banaka da u postupku odobravanja stambenih kredita posežu za dodatnim vidom obezbeđenja – osiguranjem stambenog kredita kod NKOSK. Dakle, pored hipoteke koja se konstituiše bilo na nekretnini koja se kupuje posredstvom stambenog kredita, bilo na nekoj drugoj nekretnini u vlasništvu Korisnika kredita ili njemu bliskog lica, osiguranje kredita kod NKOSK  se javlja kao jedna dodatna garantija Banci za slučaj da Korisnik kredita ne bude mogao da otplati kredit.

KO SE ZAPRAVO OSIGURAVA KOD NKOSK?

Odgovor na ovo pitanje je od krucijalnog značaja za dalju analizu pitanja zakonitosti pomenutih odredbi ugovora o kreditu. A odgovor je sledeći – osiguranje kod NKOSK je osiguranje banke, a ne osiguranje Korisnika kredita – klijenta. Naime, zaključivanjem ugovora o osiguranju Banka osigurava svoj kreditni plasman, za slučaj da nastupi osigurani slučaj – definitivna nemogućnost otplate kredita, a koji nastupa ako Korisnik kredita 2-3 meseca uzastopno ne otplaćuje anuitete kredita.

Kada nastupi osigurani slučaj i kredit u celosti dospe na naplatu, što kao pravnu posledicu ima ovlašćenje Banke da pokrene postupak prinudne prodaje hipotekovane nepokretnosti radi namirenja kreditnog duga, konačno, nastupaju obaveze za NKOSK, u svojstvu osiguravača. Tako, NKOSK ima obavezu Banci, u svojstvu ugovarača, isplati sledeće iznose: 1) ukupnu sumu nenaplaćenih anuiteta do momenta proglašenja kredita dospelim u celosti; 2) redovne mesečne anuitete od momenta proglašenja kredita dospelim u celosti do momenta prodaje hipotekovane nepokretnosti; 3) sumu koja iznosi 75% neto ostvarenog gubitka banke.

Iz ovoga sledi logično pitanje – zbog čega Banka na Korisnika kredita prevaljuje obavezu da plati njeno osiguranje, kao i da li je takvo postupanje banke pošteno i zakonito? Mišljenja smo da je pomenuta praksa nezakonita i neprihvatljiva.

PRAVNI ARGUMENTI U PRILOG NEZAKONITOSTI PLAĆANJA PROVIZIJE NKOSK

Postoji čitava lepeza pravnih argumenata koji govore u prilog činjenici da je prevaljivanje obaveze plaćanja provizije osiguranja kod NKOSK na Korisnika kredita nezakonito. Ovi pravni argumenti dominiraju u pravnosnažnim presudama Višeg suda u Beogradu, kojih po našim saznanjima ima bar 8, i sve su u korist Korisnika kredita.

I Korisnik kredita kod Ugovora o stambenom kreditu nije strana ugovornica ugovora o osiguranja između Banke i NKOSK, niti je ugovor o osiguranju zaključen u korist korisnika kredita. Klijent Banke nije osiguranik niti uživa bilo kakvo pravo iz ugovora o osiguranju. Banka, kao kreditor, svoj kreditni plasman klijentu osigurava kod NKOSK i to za novac klijenta. Banka istovremeno već od klijenta kao sredstvo obezbeđenja potražuje založnu izjavu radi konstituisanja hipoteke, kao i menice u najvećem broju slučajeva.

II Korisniku kredita nisu, ni pismeno, niti usmeno predočeni bitni elementi ugovora o osiguranju između Banke i NKOSK. Prema tome, klijent Banke nije upoznat sa tim šta predstavlja osigurani slučaj, kolika je osigurana suma, postoji li regresno pravo, kao i ko su zapravo strane ugovornice Ugovora o osiguranju.

III Korisnik kredita ne ostvaruje apsolutno nikakav benefit od osiguranja Banke kod NKOSK, a snosi trošak plaćanja premije osiguranja. Kreditni dug korisnika kredita neće biti smanjen isplatama anuiteta od strane NKOSK, već naprotiv ostaje isti, odnosno dodatno se uvećava za zakonsku zateznu kamatu.

IV Korisnik kredita kako pri potpisivanju Ugovora o kreditu, tako i pri zaključivanju Ugovora na relaciji Banka – NKOSK nema status ni osiguravača, ni ugovarača osiguranja niti osiguranika. Korisnik kredita je strana van ugovornog odnosa po osnovu osiguranja i bez ikakvog prava.

PRAVA KORISNIKA KREDITA?

S obzirom da su Banke Korisnicima kredita nametnule nezakonitu obavezu da plaćaju proviziju za osiguranje kredita kod NKOSK, to Korisnici kredita, po pravnim pravilima za sticanje bez osnova, imaju pravo da u sudskim postupcima tuže Banke i zahtevaju da im bude vraćen iznos isplaćen na ime premije osiguranja, uvećan za zakonsku zateznu kamatu koja teče od momenta isplate ovih iznosa.

Naime, Viši sud je u svojim presudama stao na stanovište da su Banke protivno načelu savesnosti i poštenja u Ugovore o kreditu unosili nepoštene pogodbe o obavezi Korisnika kredita da plaćaju proviziju NKOSK. Ovo utoliko pre, što su Ugovori o kreditu po svojoj pravnoj prirodi tzv. ugovori po pristupu koji se nude klijentima po principu “uzmi ili ostavi” i na čiju sadržinu klijent nije mogao da utiče s obzirom da se Banka javlja kao finansijski i stručno dominantna strana ugovornica. S obzirom da Banke nisu pokazale spremnost da Korisnicima kredita vrate naplaćene iznose, to se u ovom momentu tužbe za osiguranje NKOSK javljaju kao jedina opcija.

Za više informacija o ovom, kao i o drugim pitanjima iz domena aktuelnih sudskih sporova protiv banaka možete kontaktirati advokata.

Share this post

Ostavite odgovor