Blog

ANEKS UGOVORA O RADU – ADVOKAT ZA RADNO PRAVO

Još od vremena kada je, najveći srpski komediograf, Branislav Nušić, u svom čuvenom delu „Gospođa ministarka“, jednog od svojih junaka gospodina Čedu, stavio pred dilemu da bira da ostavi svoju ženu Daru i za uzvrat dobije klasu (unapređenje) ili da ostane sa njom i dobije premeštaj u zabačenu Ivanjicu, pitanje aneksa, kao kazne za nepoćudne zetove pardon zaposlene intrigira naše sugrađane. Da se potsetimo – čitav gore opisani zaplet nastaje kao posledica činjenice da gospođa Živka – ministarka želi da za svoju ćerku Daru pronađe bolju priliku od tadašnjeg muža, osredjeg gospodina Čede, i to u liku počasnog konzula Nikarakve. U narednim redovima vas vodimo kroz institut aneksa ugovora o radu.

Aneks ugovora o radu predstavlja modifikaciju obligacionopravnog instituta promenjenih okolnosti (rebus sic stantibus). Institut promenjenih okolnosti je nastao kao odgovor na brojne teškoće sa kojima se mogu suočiti strane ugovornice usled promena koje nastupaju nakon zaključenja ugovora, a kao posledicu imaju otežano ispunjenje obaveze za jednu od njih. Utoliko pre, ima prostora za primenu jednog ovakvog instituta u domenu radnog prava imajući u vidu da je trajnost, jedno od ključnih obeležja radnog odnosa.

Svaki pravni odnos koji je zasnovan na ’’duže staze’’ je podložan brojnim promenama na koje se ne može ostati imun i ravnodušan, a ovo je naročito slučaj kod radnog odnosa koji se realizuje u turbulentnom poslovnom okruženju, koje pred poslodavce postavlja imperativ prilagođavanja novonastalik okolnostima u cilju očuvanja konkurentnosti i opstanka na tržištu.

SLUČAJEVI KAD SE ZAKLJUČUJE ANEKS UGOVORA O RADU

Zakon o radu predviđa nekoliko situacija kada izmeni elemenata ugovora o radu mora prethoditi posebna procedura. Tada govorimo o tzv. aneksu ugovora o radu.

Poslodavac može zaposlenom da ponudi aneks ugovora o radu:
1. radi premeštaja na drugi odgovarajući posao, zbog potreba procesa i organizacije rada
2. radi premeštaja u drugo mesto rada kod istog poslodavca
3. radi upućivanja na rad na odgovarajući posao kod drugog poslodavca
4. kod rešavanja viškova zaposlenih
5. radi promene elemenata za utvrđivanje osnovne zarade, radnog učinka, naknade zarade, uvećane zarade i drugih primanja zaposlenog

PROCEDURA I POSLEDICE (NE)ZAKLJUČENJA ANEKSA

Poslodavac je dužan da zaposlenom uz aneks ugovora o radu (nacrt ugovora sa predloženim izmenama) dostavi i jedno posebno pisano obaveštenje.

Pisano obaveštenje mora da sadrži: 1) razloge za ponuđeni aneks ugovora 2) rok u kome zaposleni treba da se izjasni o aneksu, a koji ne može biti kraći od 8 radnih dana 3) pravne posledice koje mogu nastati nepotpisivanjem aneksa.

Nepotpisivanje aneksa predstavlja otkazni razlog shodno čl. 179 st. 5 tačka 2 Zakona o radu, pa poslodavac može da otkaže ugovor zaposlenom ako odbije aneks.

Naime, ako zaposleni odbije učinjenu ponudu poslodavac se stavlja pred izbor: 1) da odustane od ponude i omogući zaposlenom rad pod pređašnjim, neizmenjenim uslovima, ili pak 2) da otkaže ugovor o radu zaposlenom imajući u vidu da odbijanje ponude predstavlja fakultativni otkazni razlog.

Zaposleni uživa sudsku zaštitu kako u slučaju potpisivanja, tako i u slučaju odbijanja aneksa. U sudskom postupku se osporava zakonitost aneksa. Rok za podnošenje tužbe je 60 dana od dana zaključivanja aneksa odnosno proteka roka za njegovo prihvatanja (kod odbijanja aneksa).

PREMEŠTAJ ZAPOSLENOG NA DRUGI ODGOVARAJUĆI POSAO

Zaposleni može da bude premešten na drugi odgovarajući posao kada to zahtevaju potrebe procesa i organizacije rada kod poslodavca. Pod odgovarajućim poslom smatra se posao za koji se zahteva ista vrsta i stepen stručne spreme koji su utvrđeni postojećim ugovorom o radu.

Dakle, kao reper se uzima ona vrsta i stepen stručne spreme koja se zahteva za postojeće radno mesto u skladu sa aktom o sistematizaciji i organizaciji radnih mesta dok se ne uzima u obzir realna stručna sprema zaposlenog. Tako, ako je zaposleni pristao da obavlja posao za koji se zahteva niži stepen stručne spreme od onog koji realno poseduje aneksom ugovora ne može dobiti premeštaj na posao koji korespondira njegovoj realnoj stručnoj spremi.

Premeštaj je moguć samo na ono radno mesto koje je u momentu ponude aneksa ugovora o radu predviđeno u pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova – postojeće radno mesto.
Očuvanje visine zarade nije obuhvaćeno pojmom odgovarajućeg posla, pa je moguće da zaposleni nakon premeštaja na drugo radno mesto prima nižu zaradu u odnosu na zaradu radnog mesta sa koga je premešten.

PREMEŠTAJ U DRUGO MESTO RADA

Zakon o radu priznaje mesto rada kao bitan element ugovora o radu. Pod drugim mestom rada se podrazumeva različito geografsko mesto u odnosu na ono gde se trenutno rad obavlja.
Zaposleni može da bude premešten u drugo mesto rada ako su kumulativno ispunjeni sledeći uslovi:
1. delatnost poslodavca mora da bude takve prirode da se rad obavlja u mestima van sedišta poslodavca odnosno van njegovog organizacionog dela (filijale, ispostave, predstavništva)
2. udaljenost od mesta u kome zaposleni radi do mesta u koje se premešta na rad mora biti manja od 50km
3. organizovan redovan prevoz koji omogućava blagovremen dolazak na rad i povratak sa rada i obezbeđena naknada troškova prevoza u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju.

Prema tome, da se radnja Nušićeve najpoznatije komedije kojim slučajem odigrava u današnoj Srbiji, gospodin Čeda bi mogao da se usprotivi premeštaju u Ivanjicu, a za slučaj da gospođa Živka – ministarka istera svoj kapric, mogao bi pravdu potražiti na sudu, gde bi osporavao zakonitost aneksa ugovora o radu.

UPUĆIVANJE NA RAD KOD DRUGOG POSLODAVCA

Zaposleni može da bude privremeno upućen na rad kod drugog poslodavca na odgovarajući posao (za koji se traži ista vrsta i stepen stručne spreme).

Upućivanje je moguće u 3 slučaja:
1. ako je privremeno prestala potreba za njegovim radom
2. ako je dat u zakup poslovni prostor gde je poslodavac obavljao delatnost
3. ako je zaključen ugovor o poslovnoj saradnji

Upućivanje na rad kod drugog poslodavca traje dok za tim postoje razlozi, a najduže godinu dana. Zaposleni može da bude upućen na rad kod drugog poslodavca u opisanim slučajevima, kao i u slučajevima utvrđenim opštim aktom ili ugovorom o radu, na period duži od godinu dana, pod uslovom da se sa tim saglasi.

Zaposleni može da bude upućen na rad kod drugog poslodavca u drugo mesto rada (u geografskom smislu) samo ako su kumulativno ispunjeni sledeći uslovi:
 1. udaljenost od mesta u kome zaposleni radi do mesta u koje se premešta na rad mora biti manja od 50km
 2. organizovan redovan prevoz koji omogućava blagovremen dolazak na rad i povratak sa rada i obezbeđena naknada troškova prevoza u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju.

Zaposleni sa poslodavcem kod koga je upućen na rad zaključuje ugovor o radu na određeno vreme (ne duže od godinu dana).

Za vreme dok traje upućivanje na rad kod drugog poslodavca zaposlenom miruju sva prava i obaveze kod matičnog poslodavca (slučaj mirovanja radnog odnosa). Nakon isteka roka na koji je upućen na rad kod drugog poslodavca, zaposleni ima pravo da se vrati na rad kod matičnog poslodavca ( u roku od 15 dana).

Za više informacija o ovom, kao i o drugim pitanjima iz domena radno pravo, najbolje je da se obratite advokatu za radno pravo.

                                                   

Share this post

Ostavite odgovor