Blog

INFORMACIJA O AKTIVNOSTIMA NA ODBRANI INTERESA PROFESIJE

Očuvanje poreskog položaja – poreska rešenja donose se po osnovicama iz 2014 godine

Poreske uprava počela je sa izradom i dostavljanjem rešenja o paušalnom oporezivanju za protekle godine. Dobra vest je da osnovice za paušalno oporezivanje za 2015, 2016, 2017 godinu neće biti uvećana – već će biti u visini osnovice za paušalno oporezivanje iz 2014.godine.

Očuvanje ustavnog položaja – advokatura ne može biti svedena na „uslugu na tržištu“

Očekujemo da čl.67.st.2.Ustava ostane nepromenjen, što znači da pravnu pomoć građanima može pružati samo advokatura i službe pravne pomoći pri jedinicama lokalne samouprave. Svako proširenje kruga pružalaca predstavljalo bi povredu čl.20.Ustava jer bi umanjilo dostignuti nivo prava građana na pravnu pomoć koji podrazumeva stručnost pružalaca i odgovornost za posledice neodgovarajuće pravne pomoći. Za definisanje odgovarajućih ustavnih rešenja koja bi se odnosila na pravosuđe, od suštinskog je značaja sprovođenje javne rasprave u kojoj bi učestvovala celokupna stručna javnost. U radnoj grupi za izradu ustava advokatura mora imati obezbeđeno mesto. Izmena ustava trebalo bi pre svega da unapredi nepristrasnost, stručnost i odgovornost nosilaca pravosudnih funkcija, kao i da minimizuje političke uticaje na pravosuđe. Osnovne pretpostavke vladavine prava su ustavne garancije nezavisnosti sudstva i stalnosti sudijske funkcije. Zbog toga bi trebalo ukinuti imenovanje sudija na probni period od tri godine. Pravosudna akademija ne bi trebalo da bude obavezan uslov za prvi izbor na sudijsku ili tužilačku funkciju, jer se time otežava pristup ovim funkcijama iz advokature i pogoduje nepotizmu i internom protekcionizmu kod izbora nosilaca pravosudnih funkcija.

Saradnja sa opštinom Zvezdara – uspostavljanje sistema besplatne pravne pomoći

Održan je sastanak sa predsednikom opštine Zvezdara na kojem je dogovorena saradnja na uvođenju održiv sistema besplatne pravne pomoći u kojem bi pomoć građanima pružali isključivo advokati uz logističku podršku opštine.Ideja je da opština ostvari komunikaciju sa korisnicima besplatne pravne pomoći i obezbedi sredstva za narednu budžetsku godinu uz pomoć kojih bi advokati koji se prijave – u prostoriji opštine mogli pružati pravnu pomoć građanima koji ispunjavaju propisane kriterijume, i na ime toga ostvarivati odgovarajuću naknadu u skladu sa pravilnikom iz sredstava koja bi opština u tu svrhu prenela AK Beograda.

Saradnja sa Pravnim fakultetom – uspostavljanje sistema pripravničke prakse

Održan je sastanak sa Pravnim fakultetom u Beogradu i predstavnicima studentskih udruženja (ELSA i Studentski parlament) na kojem je dogovorena saradnja oko uspostavljanja sistema pripravničke prakse. AK Beograda će uputiti poziv advokatima koji imaju potrebu za pripravnicima, a studentska udruženja će objediniti podatke o studentima koji žele da postanu pripravnici, što će olakšati advokatima da nađu pripravnika odgovarajućeg profila Na sastanku je prihvaćena inicijativa da se uspostavi kao izborni predmet – Advokatsko pravo u okviru koga bi studenti mogli da se upoznaju sa propisima koji uređuju advokaturu i da obave vežbu u advokatskoj kancelariji. Ovo bi doprinelo podizanju ugleda advokature kod studenata i rezultiralo većim broja mladih ljudi koji biraju advokaturu kao svoj jedini životni poziv.

Share this post

Ostavite odgovor