Blog

OTKAZ ZBOG NEOSTVARIVANJA REZULTATA RADA – ADVOKAT ZA RADNO PRAVO

Neostvarivanje rezultata rada predstavlja jedan od najčešćih razloga za otkaz ugovora o radu od strane poslodavca. Međutim, otkaz ne može biti dat zaposlenom na prečac, već mu se mora pružiti “još jedna šansa”. U redovima koji slede bavimo se pitanjem otkaza zbog neostvarivanja rezultata rada i pravima zaposlenih kod ove vrste otkaza ugovora o radu.

RAZLOZI ZA OTKAZ UGOVORA O RADU OD STRANE POSLODAVCA

Postoje 4 grupe razloga zbog kojih poslodavac može da otkaže ugovor o radu zaposlenom:

  1. RAZLOZI KOJI SE ODNOSE NA RADNU SPOSOBNOST ZAPOSLENOG I NJEGOVO PONAŠANJE
  2.  RAZLOZI  KOJI SE ODNOSE NA POVREDU RADNE OBAVEZE
  3. RAZLOZI KOJI SE ODNOSE NA NEPOŠTOVANJE RADNE DISCIPLINE
  4. RAZLOZI KOJI SE ODNOSE NA POTREBE POSLODAVCA

RAZLOZI ZA OTKAZ KOJI SE ODNOSE NA RADNU SPOSOBNOST ZAPOSLENOG I NJEGOVO PONAŠANJE

U okviru ove grupe razloga za otkaz od strane poslodavca poznajemo 3 slučaja:

1. ako zaposleni ne ostvaruje rezultate rada ili nema potrebna znanja i sposobnosti za obavljanje poslova na kojima radi

2. ako je pravnosnažno osuđen za krivično delo na radu ili u vezi sa radom (npr. krađa sredstava za rad)

3. ako se ne vrati na rad kod poslodavca u roku od 15 dana od dana isteka roka mirovanja radnog odnosa odnosno neplaćenog odsustva (za jednog od roditelja, usvojioca, hranitelja odnosno staratelja deteta dok ne navrši 3 godine)

NEOSTVARIVANJE REZULTATA RADA KAO OTKAZNI RAZLOG

Neostvarivanje rezultata rada, odnosno normativa i standarda rada predviđenih za poslove radnog mesta predstavlja opravdan razlog otkaza ugovora o radu.

Neostvarivanje rezultata rada treba da bude posledica nemanja potrebnih znanja i sposobnosti za obavljanje poslova na kojima radi zaposleni, a ne posledica nesavesnog i neblagovremenog rada, što predstavlja povredu radne obaveze. U prvom slučaju do otkaza dolazi bez vođenja disciplinskog postupka, dok se u drugom slučaju otkaz javlja kao disciplinska kazna.

Možda se pitate kako je uopšte moguće da neko poseduje potrebna znanja i sposobnosti, a da ne ostvaruje rezultate rada. Itekako je moguće. Evo slikovitog primera. Zaposleni na poslovima za koje se zahteva znanje engleskog i pored posedovanja odgovarajućih sertifikata koji ukazuje da poseduje potreban nivo znanja, ne uspeva da adekvatno komunicira sa stranim poslovnim partnerima jer je, usled dugog perioda jezičke pasivnosti, izgubio potrebnu rutinu i zaboravio strani jezik.

Shodno opštim pravilima ugovornog prava, jednostrani raskid ugovora o radu nije opravdan zbog neznatnog neizvršenja ugovorne obaveze, što važi i za ugovor o radu.
Normative i standarde rada utvrđuje poslodavac opštim aktom (pravilnik o radu/kolektivni ugovor), a sam vrši procenu ostvarenih rezultata rada bona fides (u najboljoj veri/pošteno), bez diskriminacije.

Neostvarivanje rezultata rada prema standardima i normativima rada, shodno profesionalnim običajima, odnosno važećim normativima i standardima rada u grani (delatnosti), utvrđuje se od strane poslodavca, koji može osnovati komisiju (u čiji sastav ulaze zaposleni sa najmanje istim stepenom stručne spreme kao i zaposleni čiji se rezultati ocenjuju), koja će dati stručni nalaz koji će poslodavac iskoristiti za obrazloženje (razloga) otkaza.

Poslodavac može zaposlenom da otkaže ugovor o radu ili izrekne neku od lakših mera, samo ako mu je prethodno dao pisano obaveštenje u vezi sa nedostacima u njegovom radu, uputstvima i primerenim rokom za poboljšanje rada, a zaposleni ne poboljša rad u ostavljenom roku.

Zaposleni kome je otkazan ugovor o radu jer ne ostvaruje rezultate rada ima pravo na otkazni rok koji se utvrđuje opštim aktom ili ugovorom o radu, u zavisnosti od staža osiguranja, a koji ne može biti kraći od 8 niti duži od 30 dana.

Zaposleni može u sporazumu sa poslodavcem, da prestane sa radom i pre isteka otkaznog roka, s tim što mu se za to vreme obezbeđuje naknada zarade.

Otkazni rok počinje da teče danom dostavljanja rešenja o otkazu.

Za više informacija o ovom, kao i o drugim pitanjima iz domena radnog prava, najbolje je da se obratite advokatu za radno pravo.

                                       

Share this post

Ostavite odgovor