Blog

PRENOS UDELA U FIRMI (DOO) – ADVOKAT ZA PRIVREDNO PRAVO

Firme su dinamične poslovne tvorevine koje posluju u turbulentnom svetu biznisa, tamo gde je poslovna fortuna promenjive ćudi tako da vremena uspeha i prosperiteta smenjuju vremena kriza i gubitaka, i tako u krug. Ove promene se naročito reflektuju na osnivače firmi koji se često odlučuju da prodaju, ili pak poklanjaju svoj udeo u firmi, pri čemu razlozi za to mogu biti najrazličitije prirode. U narednim redovima vas advokat za privredno pravo upoznaje sa postupkom prenosa udela u firmi, sa posebnim osvrtom na DOO.

Udeo predstavlja vlasničko pravo nad DOO koje stiče njegov član po osnovu odgovarajućeg uloga. Zakon o privrednim društvima predviđa da je pravo na prenos udela slobodno, osim ako je istim zakonom ili osnivačkim aktom DOO drugačije određeno. Iako je princip slobode prenosa udela proklamovan kao pravilo od njega postoje značajna odstupanja u vidu instituta prava preče kupovine udela.

PRAVO PREČE KUPOVINE UDELA

Domaći zakonodavac, rukovođen željom da zaštiti interese preostalih članova DOO od ulaska „uljeza“ u firmu, a polazeći od prirode ove pravne forme privrednog društva u kome se stavlja akcenat na odnose uzajamnog poverenja među članovima, propisuje kao dispozitivno pravilo – pravo preče kupovine udela. Shodno ovom pravilu, član DOO koji namerava da prenese svoj udeo trećem licu ima obavezu da prethodno učini ponudu radi kupovine udela preostalim članovima firme.

Ova ponuda se daje u pisanoj formi i treba da sadrži sve bitne elemente ugovora o prenosu udela, pri čemu se ovde posebno misli na veličinu udela koji se prenosi i iznos naknade za kupovinu udela. Pored toga, neophodno je označiti adresu na koju se upućuje prihvat ponude, rok za zaključenje i overu ugovora o prenosu udela, kao i druge bitne elemente predviđene osnivačkim aktom. U izradi ove ponude vam može pomoći advokat  za privredno pravo.

Član DOO koji namerava da iskoristi svoje pravo preče kupovine udela dužan je da izvrši prihvat ponude, u pisanoj formi, u roku od 30 dana od dana prijema ponude od strane prenosioca udela, pri čemu se osnivačkim aktom može predvideti drugi rok, ali ne kraći od 8 dana, niti duži od 180 dana. Ukoliko postoji više članova društva koji pokažu nameru da iskoriste pravo preče kupovine prilikom prenosa udela, a između prenosioca udela i ovih članova ne doće do postizanja sporazuma u pogledu raspodele udela koji se prenosi, tada svaki član DOO koji je prihvatio ponudu kupuje deo udela koji je srazmeran učešću njegovog udela u zbiru svih udela drugih članova društva koji su prihvatili ponudu.

Primera radi, ukoliko uzmemo da  firma ima 3 člana od čega: član A (prenosilac udela) ima 50% udela u DOO, član B ima 30% udela u DOO, a član C ima 20% udela u DOO. Prenos udela će se izvršiti tako što će član B steći 30% udela člana A, dok će član C steći 20% udela člana A, imajući u vidu da je inicijalno udeo člana B bio veći od udela člana C, i to u srazmeri 3:2.

Ako ni jedan član ne firme ne iskoriste pravo na preču kupovinu udela prenosilac udela je ovlašćen da u roku od 90 dana od isteka roka za prihvat ponude od strane članova DOO prenese udeo trećem licu. Ovaj prenos se može vršiti samo pod uslovima koji ne mogu biti povoljniji od uslova iz ponude dostavljene članovima DOO koji nisu iskoristili pravo preče kupovine.

Pravo preče kupovine udela nije imperativne prirode, pa je moguće osnivačkim aktom DOO predvideti da se udeo može prenositi slobodno.

DRUGA OGRANIČENJA PRENOSA UDELA

Članovi privrednog društva imaju mogućnosti da u osnivačkom aktu predvide I druge vidove ograničenja prenosa udela trećim licima. Upravo zbog toga se potencira uloga koju ima advokat za privredno pravo, a koja se sastoji na ukazivanju na sve zakonske mogućnosti koje vam stoje na raspolaganju u cilju zaštite vlastitih interesa i interesa društva u celini. Shodno tome, moguće je ugovoriti da je prenos udela trećem licu uslovljen prethodnom saglasnošću privrednog društva.

Ovaj institut privrednog prava predviđa obavezu prenosioca udela da podnese zahtev radi davanja saglasnosti DOO, pri čemu zahtev mora da sadrži pored identiteta lica kome se namerava izvršiti prenos i sve druge bitne elemente ugovora o prenosu udela. O saglasnosti odlučuje skupština DOO, dakle svi preostali članovi, i to običnom većinom glasova osim ako je osnivačkim aktom predviđena druga, „jača“ većina.

Pri tome, ukoliko privredno društvo u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva radi davanja saglasnosti za prenos udela ne obavesti prenosioca o uskraćivanju saglasnosti, isti je ovlašćen da udeo prenese trećem licu, u skladu sa uslovima iz tog zahteva.

Zakon o privrednim društvima predviđa i jednu specijalnu pogodnost za DOO koji može, umesto davanja saglasnosti da odredi treće lice, po svom izboru, na koje će prenosilac udela preneti udeo pod istim uslovima. U slučaju da firma iskoristi ovo ovlašćenje prenosilac udela može svoj udeo preneti isključivo tom trećem licu. Međutim, ukoliko treće lice ne pristupi zaključenju i overi ugovora sa prenosiocem udela u roku od 15 dana od dana obaveštenja prenosioca o izboru trećeg lica, isti je ovlašćen da svoj udeo prenese trećem licu po svom izboru.

KAKO SE VRŠI PRENOS UDELA?

Prenos udela kod DOO se vrši posredstvom ugovora o prenosu udela. Ugovor o prenosu udela može biti sa naknadom ili bez naknade. Potpisi strana ugovornica – prenosioca i sticaoca udela se overavaju kod javnog beležnika. Naknada za overu potpisa iznosi 360 dinara po potpisu, pri čemu prenosioci i sticaoci udela u svojstvu pravnih lica (firma kao vlasnik udela) plaćaju nešto veću naknadu. Ugovor o prenosu udela mora da sadrži sve bitne elemente u skladu sa zakonom, pa vam u sastavu istog može pomoći advokat za privredno pravo.

Kao i sve ostale promene koje se tiču jednog privrednog društva i prenos udela se registruje kod Agencije za privredne registre. Radi registracije prenosa udela neophodno je priložiti sledeću dokumentaciju:

Registracionu prijavu prenosa udela
Ugovor o prenosu udela sa overenim potpisima prenosioca i sticaoca udela
Fotokopiju lične karte (za domaće državljanje)/pasoša (za stranca) odnosno izvoda iz registra (za pravno lice) sticaoca udela ukoliko na taj način stupa u DOO
Dokaz o plaćenoj naknadi za registraciju prenosa udela u iznosu od 2.800,oo dinara

Za više informacija o ovom, kao i o drugim pitanjima iz domena privrednog prava na raspolaganju vam stoji advokat  za privredno pravo.
                  

Share this post

Ostavite odgovor