Blog

elektronsko osnivanje doo

ELEKTRONSKO OSNIVANJE DOO FIRMI

17. maj ove godine označio je postavljanje još jedne kockice u mozaiku zvanom digitalizacija državne uprave u Srbiji. Naime, toga dana su konačno stupile na snagu odredbe Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre kojima se predviđa obavezna elektronska prijava osnivanja privrednih društava.

U režimu obavezne elektronske prijave osnivanja našli su se društvo sa ograničenom odgovornošću (doo), akcionarsko društvo (ad), komanditno društvo (kd) i ortačko društvo (od). Ove promene znače da dosadašnje papirne prijave odlaze u istoriju, dok na njihovo mesto dolazi obavezna elektronska prijava putem posebne aplikacije koja se nalazi na sajtu Agencije za privredne registre. Istine radi, i ranije je postojala mogućnost elektronskog osnivanja društva sa ograničenom odgovornošću koja je korespondirala zajedno sa osnivanjem u papirnoj formi, što više neće biti slučaj.

USLOVI ZA ELEKTRONSKO OSNIVANJE DOO

Budući da se postupak osnivanja doo potpuno prebacio u tzv. digitalnu sferu, to je neophodno ispuniti neke elementarne tehničke pretpostavke da bi čitav proces bio uspešno okončan.

Kao osnovni tehnički preduslovi javljaju se:

  • posedovanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata za elektronski potpis
  • instaliran čitač elektronskih kartica i instalirana Nexu aplikacija APR za elektronsko potpisivanje
  • posedovanje Visa, MasterCard ili Dina platne kartice za plaćanje naknade

Ukoliko su ispunjene prethodno opisane tehničke pretpostavke, kao prvi korak se javlja elektronsko potpisivanje odnosno digitalizacija osnivačkog akta doo (odluke o osnivanju/ugovora o osnivanju). Najnovije zakonske promene su omogućile da se postupak potpisivanja osnivačkog akta izmesti iz nadležnosti javnog beležnika, što je do sada bilo nezamislivo. Naime, ukoliko osnivač doo poseduje kvalifikovani elektronski sertifikat njime može elektronski potpisati osnivački akt. Osnivački akt potpisan na ovaj način je validan i uz ispunjenje ostalih pretpostavki dovešće do osnivanja doo.

Sa druge strane, ukoliko osnivač ne poseduje elektronski sertifikat osnivački akt mora fizički potpisati kod javnog beležnika. Tako potpisan osnivački akt mora biti digitalizovan bilo od strane javnog beležnika, bilo od strane advokata. Treba imati na umu da se sva dokumenta koja se prilažu u postupku osnivanja doo moraju digitalizovati izuzev dokaza o identitetu članova doo (lične karte za domaća lica/pasoši za strance).

ELEKTRONSKO OSNIVANJE DOO OD STRANE ADVOKATA

Kao jedna od značajnih novina javlja se davanje specijalnih ovlašćenja advokatima u postupku elektronskog osnivanja doo. Naime, ukoliko osnivač doo izda specijalno punomoćje advokatu ovaj može u celosti sprovesti postupak osnivanja bez prisustva i učešća osnivača. Ovde se pre svega misli na mogućnost da advokat svojim elektronskim sertifikatom potpiše osnivački akt, čime advokat na neki način preuzima raniju ulogu javnog beležnika u ovom domenu. Pored toga, advokatima se daje mogućnost da digitalizuju sva dokumenta u postupku osnivanja doo. Shodno tome, advokat je čak ovlašćen da digitalizuje osnivački akt koji je potpisan i overen od strane javnog beležnika.

Suma sumarum, advokatima je kroz prenošenje ovih specijalnih zakonskih ovlašćenja omogućeno da, po nahođenju klijenata, u celosti ili pak parcijalno učestvuju u postupku osnivanja doo. Parcijalna uloga podrazumeva da je osnivački akt potpisan od strane klijenta-osnivača doo npr. kod javnog beležnika dok postupak digitalizacije akta sprovodi advokat, kao i digitalizaciju ostale neophodne dokumentacije. Na koncu, advokat potpisuje elektronsku prijavu osnivanja doo.

Na fonu tendencije da se u potpunosti ukine papirna korespondencija u procesu osnivanja doo stoji zakonska obaveza da se odluka APR povodom podnete elektronske prijave dostavlja elektronskim putem, na mejl naveden u prijavi, u formi elektronski potpisanog dokumenta.

Za više informacija o ovom, kao i drugim pitanjima iz domena privrednog prava, možete kontaktirati advokata.

 

Share this post

Ostavite odgovor