Blog

RASPORED RADNOG VREMENA I SMENSKI RAD – ADVOKAT ZA RADNO PRAVO

Pitanje rasporeda radnog vremena itekako tangira zaposlene jer od toga zavise svi njihove ostali planovi, u sferi privatnog i porodičnog života. A kako mi, Srbi, volimo da kažemo da za razliku od nekih drugih naroda “radimo da bismo živeli, a ne obratno”, to ovo pitanje izaziva još više interesovanja. U narednim redovima upoznaćemo vas sa zakonskom regulativom u domenu rasporeda radnog vremena.

POJAM RASPOREDA RADNOG VREMENA

Raspored radnog vremena podrazumeva određivanje početka i završetka rada zaposlenih i uređivanje perioda odmora (pauza u toku rada, dnevnog i nedeljnog odmora) u toku rada.

Raspored radnog vremena u okviru radne nedelje utvrđuje poslodavac.

Poslodavac je dužan da raspored učini dostupnim zaposlenima na mestima rada – oglasna tabla (kolektivno obaveštenje – kada se menja raspored radnog vremena za sve zaposlene) ili na drugi odgovarajući način – pismenim ili usmenim saopštenjem o promeni radnog vremena određenog zaposlenog (pojedinačno obaveštenje – kada se menja raspored za jednog ili manji broj zaposlenih) najmanje 5 radnih dana unapred, osim u slučaju uvođenja prekovremenog rada.

Izuzetno, poslodavac može da obavesti zaposlene o rasporedu i promeni rasporeda radnog vremena u kraćem roku od 5 dana, ali ne kraćem od 48 časova unapred u slučaju potrebe posla usled nastupanja nepredviđenih okolnosti.

Radna nedelja traje, po pravilu, pet radnih dana.

Radni dan traje, po pravilu, osam časova.

Poslodavac kod koga se rad obavlja u smenama, noću ili kad priroda posla i organizacija rada to zahteva – radnu nedelju i raspored radnog vremena može da organizuje na drugi način – npr. u hotelijerstvu – da radna nedelja traje 7 dana.

U zavisnosti od potreba procesa rada, poslodavac može organizovati proces rada odnosno izvršiti raspored radnog vremena u jednoj, dve ili više smena.

Ako priroda posla i organizacija rada to dozvoljava, početak i završetak radnog vremena može se utvrditi odnosno ugovoriti u određenom vremenskom intervalu (klizno radno vreme) – npr. kada postoji više sukcesivnih početaka rada za više grupa zaposlenih (jednoj grupi počinje radno vreme u 7, drugoj u 8, a trećoj u 9 časova).

Kod poslodavca kod koga je organizovan rad u smenama ili to zahteva organizacija rada, puno ili nepuno radno vreme zaposlenog ne mora biti raspoređeno jednako po radnim nedeljama, već se utvrđuje kao prosečno nedeljno radno vreme na mesečnom nivou – npr. zaposleni u prvoj smeni radi 7 časova, a u drugoj smeni 9 časova pod uslovom da radi jednak broj dana u obe smene.

RASPORED RADNOG VREMENA VOZAČA

Na zaposlene koji se bave prevozom (drumski, vazdušni, rečni i dr.) ima mesta primeni specifičnog rasporeda radnog vremena. U pitanju je rad u turnusima.

Radno vreme u turnusima podrazumeva da zaposleni, zbog prirode posla (npr. posada vazduhoplova, broda, kamiona, voza, svetionika, hidrometoroloških stanica) radi duže od uobičajenog dnevnog radnog vremena da bi posao obavio u celini.

Međutim, nedeljno radno vreme ne sme prekoračiti trajanje punog radnog vremena – 40 časova.

RAD U SMENAMA

Rad u smenama je organizacija rada kod poslodavca prema kojoj se zaposleni na istim poslovima smenjuju prema utvrđenom rasporedu, pri čemu izmena smena može da bude kontinuirana ili sa prekidima u toku određenog perioda dana ili nedelja. Rasporedom smenskog rada može se predvideti rad u dve, tri ili četiri smene. Smenski rad se predviđa kako bi se obezbedilo ravnomerno angažovanje zaposlenih.

Pod zaposlenim koji radi u smenama podrazumevamo zaposlenog koji kod poslodavca kod koga je rad organizovan u smenama u toku meseca posao obavlja u različitim smenama najmanje trećinu svog radnog vremena.

Ako je organizovan rad u smenama koje uključuju noćni rad, poslodavac je dužan da obezbedi izmenu smena, tako da zaposleni ne radi neprekidno više od jedne radne nedelje noću (može i duže samo uz pisanu saglasnost zaposlenog).

Zakonom o radu nije predviđena uvećana zarada za smenski rad, pri čemu je opštim aktom (pravilnik o radu/kolektivni ugovor) i ugovorom o radu moguće utvrditi pravo na uvećanu zaradu za smenski rad.

Za više informacija o ovom, kao i o drugim pitanjima iz domena radnog prava, najbolje je da se obratite advokatu za radno pravo.
                                                  

Share this post

Ostavite odgovor