Blog

sklapanje braka stranaca

SKLAPANJE BRAKA STRANACA U SRBIJI

Republika Srbija je postala veoma popularna destinacija za strane državljane koji žele da obave proceduru sklapanja civilnog braka. Ovakvu reputaciju među strancima Republika Srbija je postigla zahvaljujući: otvorenosti i dostupnosti nadležnih službi za sklapanje braka, brzoj i pristupačnoj proceduri, kao i mogućnosti da se brak sklopljen u Srbiji prizna u drugim državama.

Činjenica da je Srbija odabrala put političke neutralnosti u turbulentnom vremenu kada se skoro sve zemlje svrstavaju ne neku od zaraćenih strana omogućava da se ovde sklapaju brakovi koji su skori nezamislivi u ostatku sveta – npr. brak između američkih i ruskih državljana.

USLOVI ZA SKLAPANJE BRAKA STRANACA U SRBIJI

S obzirom da se procedura sklapanja braka sprovodi lično pred matičarem, to je neophodno da strani državljani koji nameravaju da sklope brak borave na teritoriji Republike Srbije. Prema tome, mogućnost da sklope brak u Srbiji imaju kako strani državljani koju u zemlju mogu ući bez vize, tako i strani državljani kojima je neophodna viza za ulazak u Srbiju pod uslovom da dobiju vizu.

Porodičnim zakonom Republike Srbije propisano je da brak sklapaju dva lica različitog pola davanjem izjava volje pred matičarom. Dakle, u Republici Srbiji je dozvoljen isključivo heteroseksualni brak između muškarca i žene dok nije dopušten homoseksualni brak.

Porodičnim zakonom Republike Srbije propisano je da brak ne može sklopiti lice koje je već u braku. Dakle, u Republici Srbiji je dozvoljen isključivo monogamni brak, dok nije dopušten poligamni brak. Strani državljanin koji namerava da sklopi brak u Srbiji mora dostaviti dokaz da je slobodnog bračnog stanja. Ovaj dokument se pribavlja od strane nadležnog organa države čiji je državljanin stranac.

Brak u Srbiji mogu sklopiti lica koja su navršila 18 godina života. Izuzetno, sud može, ukoliko postoje opravdani razlozi, dozvoliti sklapanje braka licu koje je navršilo 16 godina života, pod uslovom da je postiglo telesnu i duševnu zrelost za vršenje prava i dužnosti u braku.

PROCEDURA ZA SKLAPANJE BRAKA STRANACA U SRBIJI

Procedura sklapanja braka se obavlja pred matičarom – upravnim organom opštine. Strani državljani mogu da odaberu da sklope brak pred matičarem bilo koje opštine što im omogućava da se odluče za ona mesta gde se procedura sklapanja braka može obaviti najbrže. Zbog toga se savetuju strancima da ne podnose zahteve za sklapanje braka u opštinama koje imaju veliki broj stanovnika jer će tamo morati duže da čekaju na zakazivanje ceremonije sklapanja braka.

Strani državljani koji nameravaju da sklope brak su dužni da podnesu usmeni ili pismeni zahtev za sklapanje braka matičaru. Takođe, strani državljani su dužni da dostave dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju uslove za zaključenje braka u Srbiji.

Ukoliko matičar iz dostavljene dokumentacije utvrdi da strani državljani ispunjavaju sve uslove za sklapanje braka zakazaće termin kada će se obaviti svečani čin sklapanja braka.

Strani državljani moraju obezbediti prisustvo dva svedoka tokom ceremonije sklapanja braka. S obzirom da se ceremonija sklapanja braka odvija na srpskom jeziku, to je neophodno da strani državljani obezbede prisustvo ovlašćenog sudskog tumača za njihov maternji jezik.

Ceremonija sklapanja braka se obavlja u prostorijama opštine koja je namenjena za ovu svrhu ili u drugim svečanim prostorijama poput restorana/sala za venčanja.

Sklopljeni brak matičar upisuje u matičnu knjigu venčanih. Matičar će izvod iz matične knjige venčanih dostaviti ministarstvu pravde, koje će o sklopljenom braku obavestiti diplomatsko-konzularno predstavništvo države čije državljanstvo imaju stranci u našoj zemlji.

Za više informacija o ovom pitanju najbolje je da kontaktirate advokata.

Share this post

Ostavite odgovor