Blog

VIZE – VRSTE I USLOVI DOBIJANJA

Svaka država na svetu, ma koliko bila liberalna i otvorena, ima potrebu da zadrži određeni vid kontrole kada je reč o pitanju ulaska i boravka stranih državljana na njenoj teritoriji. Razlozi za uvođenje ovakvog vida kontrole mogu biti bezbednosni, ekonomski, kulturološki i dr. Republika Srbija u ovome nije izuzetak. U narednim redovima advokat za vize će vas upoznati sa vrstama viza za ulazak u našu zemlju i procedurom za njihovo dobijanje.

Strancem se smatra svako lice koje nema državljanstvo Srbije.

U pogledu mogućnosti da stranci bez posebnog odobrenja (vize) ulaze u Srbiju razlikujemo dva pravna režima: bezvizni i vizni.

Vizni režim je pravilo ali međunarodnim ugovorom ili odlukom Vlade se može odrediti da državljani određenih država ulaze u Srbiju bez vize. Shodno tome, postoji veliki broj država sa kojima Srbija ima bezvizni režim ulaska, pri čemu se dužina trajanja boravka bez vize razlikuje.

Državljani zemalja potpisnica Šengenskog sporazuma, SAD, Velike Britanije, Kanade, Novog Zelanda i dr. mogu bez vize da borave u Srbiji do 90 dana, sa prekidima ili bez prekida u vremenskom periodu od 6 meseci počev od dana prvog ulaska.

Sa druge strane, npr. državljani NR Kine, Indije, Ruske Federacije – mogu da borave bez viza do 30 dana.

Na sajtu Ministarstva spoljnih poslova se nalazi aplikacija za pretragu svih zemalja, tako da lako možete utvrditi da li državljani neke zemlje mogu da borave u Srbiji bez viza i koliko dugo.

VRSTE VIZA

Viza je odobrenje za ulazak, boravak ili tranzit koje stranac pribavlja pre ulaska na teritoriju Republike Srbije.

Vrste viza su:
1) aerodromska tranzitna viza (viza A);
2) viza za kraći boravak (viza C);
3) viza za duži boravak (viza D)

AERODROMSKA TRANZITNA VIZA (VIZA A)

Strancu koji za vreme međupristajanja na aerodromu u Republici Srbiji ne napušta međunarodni tranzitni prostor aerodroma ili vazduhoplova nije potrebna viza.

Vlada Republike Srbije može odrediti da državljani određenih država, ako to zahtevaju razlozi bezbednosti Republike Srbije i njenih građana, moraju imati aerodromsku tranzitnu vizu.

Aerodromsku tranzitnu vizu ne pribavljaju stranci kojima za ulazak u Republiku Srbiju nije potrebna viza, stranci koji imaju važeću vizu za ulazak u Republiku Srbiju ili odobrenje boravka, članovi porodice državljanina Republike Srbije, nosioci diplomatskih i službenih pasoša, kao i članovi posade vazduhoplova, u skladu sa Konvencijom o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu.

Aerodromska tranzitna viza se izdaje sa rokom važenja do 6 meseci i omogućava jedan ili više prelazaka kroz međunarodni tranzitni prostor aerodroma bez mogućnosti ulaska na teritoriju Republike Srbije.

VIZA ZA KRAĆI BORAVAK (VIZA C)

Viza za kraći boravak je odobrenje za ulazak u Republiku Srbiju, tranzit preko teritorije Republike Srbije ili boravak na teritoriji Republike Srbije do 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana, računajući od dana prvog ulaska.

Viza za kraći boravak izdaje se u sve svrhe putovanja osim za one za koje se izdaje viza za duži boravak ili odobrava privremeni boravak.

Viza za kraći boravak ne može biti osnov za podnošenje zahteva za privremeni boravak u Republici Srbiji. Ova viza se izdaje za jedan, dva ili više ulazaka u Republiku Srbiju. Rok važenja vize za kraći boravak ne može biti duži od pet godina.

VIZA ZA DUŽI BORAVAK (VIZA D)

Viza za duži boravak je odobrenje za ulazak i boravak na teritoriji Republike Srbije u trajanju od 90 do 180 dana.

Stranac kome je u skladu sa viznim režimom za ulazak u Republiku Srbiju potrebna viza i koji namerava da u Republici Srbiji podnese zahtev za odobrenje privremenog boravka pribavlja vizu za duži boravak.

USLOVI ZA IZDAVANJE VIZE

Da bi strani državljanin dobio vizu za ulazak u Republiku Srbiju neophodno je da ispuni opšte uslove:

Posedovanje važećeg pasoša, pri čemu pasoš mora biti važeći najmanje 90 dana počev od dana izdavanja vize;

Pozivno pismo: a) za privatnu posetu – pozivno pismo mora biti overeno kod javnog beležnika u Republici Srbiji; b) za poslovnu posetu – pozivno pismo šalje privredno društvo osnovano u Republici Srbiji; c) za turističku posetu – potvrda turističke agencije o plaćenom aranžmanu (npr. vaučer);

Fotografija (dimenzija 3.5×4.5cm);

Rezervacija povratne karte ili itinerer (plan putovanja) odnosno kopija vozačke dozvole i putno osiguranje ako stranac putuje automobilom;

Dokaz o posedovanju finansijskih sredstava za boravak u Srbiji – najmanje 50 evra po danu boravka, pri čemu dokaz može biti platna kartica, račun u banci ili gotovina;

Putno zdravstveno osiguranje;

Taksa za dobijanje vize

Pri tome, svako diplomatsko-konzularno predstavništvo ima pravo da traži i dodatna dokumenta radi izdavanja vize, dok vam advokat za vize može pomoći u prikupljanju dokumentacije i sastavljanju pozivnog pisma.

NADLEŽNOST ZA IZDAVANJE VIZE

Vizu izdaje diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Srbije u inostranstvu (ambasada, konzulat i sl.).

Zahtev za vizu razmatra i o njemu odlučuje diplomatsko-konzularno predstavništvo na čijem konzularnom području podnosilac zahteva zakonito boravi. Shodno tome, zahtev za vizu se može podneti diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije nadležnom za državu čiji je državljanin podnosilac vize, ili pak na čijoj teritoriji ima dozvolu za privremeni boravak odnosno stalno nastanjenje u skladu sa propisima pomenute države. Za pisanje zahteva za dobijanje vize i izradu druge neophodne dokumentacije može vam biti velika pomoć advokat za vize.

Izuzetno, diplomatsko-konzularno predstavništvo razmatra i odlučuje o zahtevu koji je podneo stranac, koji se zakonito nalazi na njegovom konzularnom području, a nema boravak u toj državi, u slučaju kada priloži dokaze o hitnosti putovanja u Republiku Srbiju za koje mu je potrebna viza (npr. potreba za lečenjem u Republici Srbiji).

U državama u kojima Republika Srbija nema diplomatsko-konzularno predstavništvo, međunarodnim ugovorom se može odrediti uzajamno zastupanje u postupku izdavanja viza.

Advokat za vize vam može pružiti kontinuiranu pravnu podršku u postupku dobijanja viza za ulazak u Republiku Srbiju. 
                           

Share this post

Ostavite odgovor