Blog

TEST NEZAVISNOSTI (SAMOSTALNOSTI) PAUŠALACA (AGENCIJA)

Kraj prethodne i početak nove godine u domaćoj IT industriji je obeležen tektonskim promenama u sferi poreskih propisa koji se tiču poreskopravnog položaja preduzetnika paušalaca tzv. agencija. Ove promene su iznedrile jedan novi poreskopravni institut – tzv. test samostalnosti (nezavisnosti) preduzetnika.

Godinu iza nas, u sferi poreske politike, je obeležila inicijativa da se radikalno promeni položaj preduzetnika koji su kao svojevrsni supstitut zasnivanja radnog odnosa uspostavljali paušalni vid saradnje sa firmama i tako lišavali državnu kasu ogromnih priliva na osnovu neisplaćenih poreza i doprinosa. Ovakav paušalni vid saradnje preduzetnika i firmi prikazivao je njihov odnos u kvalitativno drugačijem svetlu od onog koji je faktički postojao, a bio je, po pravilu, ništa drugo do klasičan radnopravni odnos, koristeći rupe u poreskom zakonodavstvu iz toga vremena.

Kao rezultat pomenute inicijative došlo je do izmene Zakona o porezu na dohodak građana  i uvođenje liste kriterujuma na osnovu kojih se procenjuje položaj preduzetnika u odnosu na nalogodavca (firmu koja ga angažuje). Ova lista kriterijuma se koristi u postupku procene prirode ugovornog odnosa između preduzetnika i nalagodavca i naziva se test samostalnosti.

Glavni smisao testa samostalnosti je da položaj preduzetnika (agencije) u odnosu na firmu koja ga angažuje  klasifikuje kao samostalan (nezavisan) ili nesamostalan (zavisan). Od ove klasifikacije zavisi poreski tretman naknade (paušala) koji dobija preduzetnik, kao i eventualno uspostavljanje drugih poreskih obaveza, kako na strani preduzetnika, tako i na strani njegovog nalogodavca.

Test samostalnosti se primenjuje na ugovorne odnose između preduzetnika i nalogodavaca počev od 01. marta 2020. godine tako da predmet ispitivanja neće biti poslovna saradnja koja je postojala pre toga datuma, niti će akteri iste zbog toga snositi bilo kakve štetne posledice u smislu utvrđivanja dodatnih poreskih obaveza.

KOJI SU KRITERIJUMI KOD TESTA SAMOSTALNOSTI?

Odredbom člana 85. stav 1. tačka 17.  Zakona o porezu na dohodak građana propisana je lista od ukupno 9 kriterijuma na osnovu kojih se vrši procena da li je preduzetnik samostalan u odnosu na svoga nalogodavca. Svaki kriterijum ima istu pravnu snagu, dakle, isti se ne mogu gradirati prema važnosti, pri čemu je za „pad“ na testu samostalnosti neophodno da se kod preduzetnika stekne najmanje 5 od ukupno 9 kriterijuma. „Pad“ testa samostalnosti kao prvu posledicu ima to da se naknada (paušal) koji je ostvario preduzetnik, u smislu poreskih regula, tretira kao „ostali prihodi“ na koje se plaća porez po stopi od 20%.

Zakonodavac je prepoznao sledećih 9 kriterijuma kao suštinih važnih za utvrđivanje (ne)samostalnosti preduzetnika:

1) (i) nalogodavac ili povezano lice s nalogodavcem određuje radno vreme preduzetniku ili

    (ii) odmor i odsustva preduzetnika zavise od odluke nalogodavca ili povezanog lica sa nalagodavcem i naknada preduzetniku se ne umanjuje srazmerno vremenu provedenom na odmoru;

2) preduzetnik  uobičajeno koristi prostorije koje obezbedi ili obavlja poslove u mestu koje odredi nalogodavac ili povezano lice s nalogodavcem za potrebe obavljanja poslova koji su mu povereni;

3) nalogodavac ili povezano lice s nalogodavcem vrši ili organizuje stručno osposobljavanje ili usavršavanje preduzetnika;

4) nalogodavac je angažovao preduzetnika  nakon oglašavanja u sredstvima informisanja potrebe za angažovanjem fizičkih lica ili angažujući treće lice koje se uobičajeno bavi pronalaženjem lica podobnih za radno angažovanje, a čija je usluga rezultirala angažovanjem tog preduzetnika;

5) (i) nalogodavac ili povezano lice s nalogodavcem obezbeđuje sopstveni osnovni alat, opremu ili druga osnovna materijalna ili nematerijalna sredstva potrebna za redovan rad preduzetnika ili

   (ii)  finansira njihovu nabavku, osim specijalizovanih alata, opreme ili drugih specijalizovanih materijalnih ili nematerijalnih sredstava koji mogu biti neophodni u cilju izvršavanja specifičnog posla ili naloga, ili

  (iii) nalogodavac ili povezano lice s nalogodavcem uobičajeno rukovodi procesom rada preduzetnika, osim takvog rukovođenja koje podrazumeva davanje osnovnog naloga u vezi sa naručenim poslom i razumnu kontrolu rezultata rada ili nadzor nalogodavca, kao dobrog privrednika, nad obavljanjem posla koji je naručio;

6) najmanje 70% od ukupno ostvarenih prihoda preduzetnika  u periodu od 12 meseci koji počinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini je ostvareno od jednog nalogodavca ili od povezanog lica s nalogodavcem;

7) preduzetnik  obavlja poslove iz delatnosti nalogodavca ili povezanog lica s nalogodavcem, a za tako obavljene poslove njegov ugovor o angažovanju ne sadrži klauzulu po kojoj preduzetnik  snosi uobičajeni poslovni rizik za posao isporučen klijentu nalogodavca ili povezanog lica s nalogodavcem, ukoliko takav klijent postoji;

8) ugovor o angažovanju preduzetnika sadrži delimičnu ili potpunu zabranu preduzetniku da pruža usluge po osnovu ugovora sa drugim nalogodavcima, izuzev delimične zabrane koja obuhvata pružanje usluga ograničenom broju direktnih konkurenata nalogodavcu;

9) preduzetnik obavlja aktivnosti uz naknadu za istog nalogodavca ili za povezano lice s nalogodavcem, neprekidno ili sa prekidima 130 ili više radnih dana u periodu od 12 meseci koji počinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini.

KAKO „PROĆI“  TEST NEZAVISNOSTI (SAMOSTALNOSTI)?

Preduzetnik (agencija) će „proći“ test nezavisnosti (samostalnosti) ukoliko ne ispuni više od 4 gore pobrojana kriterijuma. Ovo će biti slučaj  kada preduzetnik u svom poslovnom odnosu sa nalogodavcem ispoljava veći broj atributa nezavisnosti od kojih su najčešći: da sam organizuje svoje radno vreme, da poseduje sopstvene poslovne prostorije, da je već osposobljen za rad pa ne treba dodatne obuke, da poseduje sopstveni alat i opremu za rad i da mu nije zabranjeno da radi i za druge nalogodavce. Međutim, kao što reče popularni Bob u kultnoj seriji „Vruć vetar“: „Istina je teško uočljiva, zato se mora istaći jarkim, upadljivim bojama“, to se  pred preduzetnike, pored ispunjenja ovih suštinskih atributa, kao imperativ javlja i sačinjavanje kvalitetnog ugovora o pružanju usluga, a u čijem sastavljanju važnu ulogu mogu imati advokati.

Za više informacija o ovom, kao i o drugim pitanjima iz domena poreskog prava, najbolje je da se obratite advokatu

Share this post

Ostavite odgovor