Blog

INFORMACIJA O POBOLjŠANjU USLOVA ZA RAD ADVOKATA

Saradnja sa Okružnim zatvorom u Beogradu – uređivanje čekaonice za advokate

Održan je sastanak sa upravnikom Okružnog zatvora u Beogradu na kojem je dogovoreno da će se omogućiti zakazivanje poseta emailom u Posebnoj pritvorskoj jedinici – Ustanička 29, kao i da će biti uvedena mogućnost otkazivanja zakazanih poseta preko posebnog broja telefona. Na sastanku je dogovoreno da se čekaonica za advokate okreči i da se zamene sijalice, što je već realizovano, kao i da AK Beograda obezbedi dodatne stolice za sedenje, popravi klima uređaje i televizor, što će biti realizovano u najkraćem roku. Na sastanku je pokrenuto pitanje da se kod poseta advokata dopusti neposredna predaja pisane odbrane i pravnog leka pritvoreniku – bez posebnog odobrenja suda, što je naišlo na razumevanje upravnika koji je preuzeo na sebe da povodom predloga pribavi saglasnost nadležnog sudije za izvršenje Višeg suda u Beogradu. Na kraju je dogovoreno i da se problem sa bravama na ormarićima reši tako što bi se postavila jedna kamera za nadzor ormarića koja bi omogućila bezbedno ostavljanje torbi bez zaključavanja.

Saradnja sa Višim sudom u Beogradu – računar sa štampačem za potrebe advokata

Održani su sastanci sa predsednikom Višeg suda u Beogradu i sa Višim tužiocem u Beogradu na kojima je dogovoreno održavanje redovnih mesečnih sastanaka povodom pitanja od značaja za rad advokata. Predloženo je da se izmeni dosadašnja praksa prema kojoj tužioci ulaze u sudnicu pre advokata, jer se na taj način stvara loša slika simbioze suda i tužilaštva koja ne bi trebala da postoji u uslovima stranačkog postupka. Predlog je naišao na razumevanje tako da je dogovoreno da se ovo pitanje iznese na sudskom i tužilačkom kolegijumu – na osnovu čijih odluka bi mogla biti usaglašena praksa, što bi poslalo jasnu poruka i drugim sudovima. Sa predsednikom Višeg suda je dogovoreno da AK Beograda unese u prostoriju za razgledanje spisa koja se nalazi na petom spratu – kompijuter, štampač i papir kako bi se uspostavio punkt za advokate na kojem bi mogli da napišu i odštampaju podneske u hitnim situacijama. Pored toga, predloženo je da se izmeni praksa oko zakazivanja uvida u spise putem telefona dan ranije od 13-14 časova. Prihvaćen je predlog da se uvede zakazivanje uvida u spise dan ranije putem emaila u periodu 08,00 – 14,00, kao i da se razmotri mogućnost uvođenja punkta za hitne slučajeve kada je uvid neophodan momentalno. Višem tužiocu je predložena mogućnost da AK Beograda snosi troškove iznajmljivanja dodatnog fotokopir aparata, ukoliko bi to omogućilo bolju dinamiku fotokopiranja spisa u istrazi.
Saradnja sa Prekršajnim sudom u Beogradu – prostorija za uvid advokata u spise

Održani su sastanci sa predsednikom Prekršajnog suda u Beogradu i sa predsednicom Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu, na kojim je dogovoreno održavanje redovnih mesečnih sastanaka povodom pitanja od značaja za rad advokata. Prihvaćen je predlog da se obezbedi jedna prostorija u prekršajnom sudu koja bi bila namenjena za uvid u spise od strane advokata, a AK Beograda je izrazila spremnost da ovu prostoriju opremi. Problematizovano je ograničavanje uvida u spise samo na jedan dan u nedelji i samo na kratak vremenski period, kao i način zakazivanja saslušanja koji ne ostavlja mogućnost advokatima da planiraju radno vreme. Predsednik prekršajnog suda je pružio uveravanje da će inicirati revidiranje ovakve prakse.

Share this post

Ostavite odgovor