Blog

stalno nastanjenje stranaca u srbiji

STALNO NASTANJENJE STRANACA U SRBIJI

Najveći broj stranih državljana čiji su životni ili poslovni interesi čvrsto vezani za Republiku Srbiju kao dugoročan cilj imaju dobijanje odobrenja stalnog nastanjenja u našoj zemlji. Stalno nastanjenje predstavlja odobrenje dugotrajnog boravka stranog državljanina u Republici Srbiji.

Izmene Zakona o strancma iz jula 2023. godine tangirale su i institut stalnog nastanjenja. Noveliranje je, sa jedne strane, išlo u pravcu skraćivanja vremenskog perioda nakon koga strani državljanin može podneti zahtev za stalno nastanjenje. Sa druge strane, uvedeni su neki novi razlozi (osnovi) za dobijanje odobrenja stalnog nastanjenja. Rečju, izmene su imale za cilj da se ovaj važan pravni institut imigracionog prava dodatno afirmiše u praksi. Kao jedan od proklamovanih ciljeva Zakonodavca javlja se poboljšanje položaja stranaca koje za Srbiju vežu dugotrajnije čvrste veze u sferi porodičnog, ekonomskog ili kulturnog života.

USLOVI ZA DOBIJANJE STALNOG NASTANJENJA

S obzirom da stalno nastanjenje stranaca u Srbiji pradstavlja viši stepen integracije u okviru poretka Republike Srbije kao prethodni preduslov javlja se zahtev da stranac već ima odobren privremeni boravak u našoj zemlji. Naime, pravo na stalno nastanjenje ima stranac koji boravi neprekidno tri godine na osnovu odobrenja privremenog boravka u Republici Srbiji. Ranije zakonsko rešenje je kao uslov postavljalo neprekidan privremeni boravak u trajanju od pet godina. 

Treba imati u vidu da se zahteva kontinuitet u pogledu ranije odobrenih privremenih boravaka stranca. Prema tome, prekid kontinuiteta privremenog boravka ima za posledicu da se kao datum novog početka računanja vremenenskog perioda uzima datum početka novog odobrenja privremenog boravka koji je usledio nakon prekinutog kontinuiteta. Npr. – ukoliko je strani državljanin imao odobrenje privremenog boravka u periodu od 30.04.2021-30.04.2023., a nakon toga napravi prekid (napusti zemlji), pa ponovo dobije odobrenje privremenog boravka 30.04.2024., uslov za podnošenje zahteva za stalno nastanjeje stiče tek 30.04.2027.  s obzirom da mu se prethodno odobreni dvogodišnji privremeni boravak ne računa.

Osim uslova koji se tiče administrativno provedenog vremena na privremenom boravka u trajanju od najmanje 3 godine, Zakon o stranima poznaje i uslov u pogledu efektivnog vremena provedenog u Srbiji. Naime, zahteva se da je stranac tokom odobrenog perioda privremenog boravka i efektivno boravio na teritoriji Republike Srbije u periodu od tri godine.  Pod ovim se podrazumeva da stranac nije preveo, u slučaju višekratnog odsustva, duže od deset meseci van teritorije Srbije, odnosno, u slučaju jednokratnog odsustva, duže od šest meseci, van teritorije Republike Srbije. Ministarstvo unutrašnjih poslova vrši proveru kretanja stranaca pa ukoliko utvrdi da je stranac boravio duže od deset meseci van Srbije odbiće zahtev za dobijanje stalnog nastanjenja.

Zakon o strancima zabranjuje dvema kategorijama stranaca da podnesu zahtev za dobijanje stalnog nastanjenja. Naime, strani državljanin koji imaju odobren privremeni boravak po osnovu studiranja ili školovanja ne mogu podneti zahtev za stalno nastanjenje stranaca u Srbiji. Ova restrikcija je usmerena prema stranim državljanima koji su sve zahtevano vreme imali odobreni boravak po osnovu studiranja ili školovanja. Sa druge strane, ukoliko je stranac u međuvremenu promenio osnov za dobijanje privremenog boravka npr. sa studiranja na zapošljvanje može podneti zahtev za stalno nastanjenje.  Međutim, u tom slučaju samo polovina vremena odobrenog privremeni boravak na osnovu studiranja ili školovanja će mu biti uračunata u vreme potrebno za dobijanje odobrenja stalnog nastanjenja.

U momentu podnošenja zahteva za stalno nastanjenje stranac mora imati odobren privemeni boravak u Republici Srbiji. Ovakvo zakonsko rešenje za posledicu ima da će u praksi stranac kome je privremeni boravak odobren na period od tri godine, pre podnošenja zahteva za stalno nastanjenje morati da dobije produženje privremenog boravka u Srbiji.

OSNOVI ZA DOBIJANJE STALNOG NASTANJENJA 

Osnovi za dobijanje odobrenja stalnog nastanjenja su identični kao i osnovi za dobijanje privremenog boravka stranaca u Srbiji. Shodno tome, kao razlozi za dobijanje stalnog nastanjenja javljaju se: spajanje porodice, zapošljavanje, samozapošljavanje (osnivanje firme ili preduzetnika), vlasništvo nad nepokretnošću, obavljanje verske službe, humanitarni razlozi i razlozi vezani za žrtvu trgovine ljudima. Takođe, stalno nastanjenje će se odobriti i strancu koji je u Republici Srbiji boravio neprekidno duže od tri godine po osnovu prava na azil.

Poslednjim izmenama Zakona o strancima uvedeni su i četiri nove kategorije stranaca kojima će biti odobreno stalno nastanjenje, bez prethodnog zahteva da ispuni bilo koji uslov u pogledu odobrenog privremenog boravka. Shodno tome, stalno nastanjenje biće odobreno strancu:

  • maloletniku, ako je jedan od roditelja državljanin Republike Srbije ili stranac kome je odobreno stalno nastanjenje
  • koji je poreklom iz Srbije
  • koji je srpskog porekla
  • drugom strancu, ako to predstavlja interes Republike Srbije

Očigledna je namera Zakonodavca da približi srpsku dijasporu matici tako što im je omogućeno ad hoc dobijanje stalnog nastanjenje uz “preskakanje stepenica” u vidu privremenog neprekidnog boravka u Republici Srbiji – npr. unuk, druga generacija rođena u nekoj od zemalja Zapadne Evrope ili Severne Amerike, može dobiti stalno nastanjenje ukoliko dokaže da mu je deda bio Srbin. Međutim, benefite ovog zakonskog rešenja mogu koristiti i stranci čiji preci nisu bili srpskog porekla, ali su rođeni na teritoriji današnje Srbije – npr. zahtev za stalno nastanjenje može podneti Turčin čiji je deda rođen na teritoriji današnje Raške oblasti (Novi Pazar).

NADLEŽNOST ZA ODLUČIVANJE I RAZLOZI ZA ODBIJANJE ZAHTEVA

O zahtevu za stalno nastanjenje stranaca u Srbiji odlučuje Ministarstvo unutrašnjih poslova u roku od 60 dana od dana podnošenja zahteva. Ovaj zahtev je moguće podneti i elektronskim putem. U toku postupka odlučivanja o podnetom zahtevu pribavlja se procena državnog organa nadležnog za bezbednost Republike Srbije – da li stalni boravak stranca predstavlja neprihvatljiv bezbednosni rizik.

Zahtev za stalno nastanjenje biće odbijen u sledećim situacijama:

  • ako stranac ne ispunjava opšte uslove za dobijanje stalnog nastanjenja (npr. nije neprekidno boravio 3 godine na privremenom boravku)
  • ako je pravnosnažno osuđen na kaznu zatvora u trajanju dužem od šest meseci za krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti ili ako je za takvo krivično delo pokrenut postupak
  • ako to zahtevaju razlozi zaštite bezbednosti Republike Srbije i njenih građana
  • ako je strancu na snaze zabrana ulaska u Republiku Sbiji
  • ako je strancu izrečena mera bezbednosti ili mera proterivanja stranca

Za više informacija o ovom, kao i drugim pitanjima iz domena prava stranaca najbolje je da kontaktirate advokata. 

Share this post

Ostavite odgovor