Blog

izmene zakona o strancima

IZMENE ZAKONA O STRANCIMA I ZAPOŠLJAVANJU STRANACA

Početkom avgusta stupile se na snagu Izmene i dopune Zakona o strancima i Zakona o zapošljavanju stranaca. Kao glavna intencija zakonodavca javila se želja da se pojednostave i ubrzaju procedure vezane za regulisanje boravaka i rada stranih državljana u Srbiji.

Ovo je razumljivo budući da se svake godine povećava broj stranih državljana koji su radno angažovani u Srbiji, a naročito u sektorima saobraćaja, ugostiteljstva, građevinarstva i industrije. Najnovijim izmenama zakonodavac je redefinisao postojeće, ali uveo i neke nove institute u ovu jako dinamičnu oblast prava.

NAJVAŽNIJE IZMENE ZAKONA O STRANCIMA

Izmene i dopune Zakona o strancima kao jednu od značajnih novina uvodi mogućnost da se privremeni boravak može odobriti u trajanju do tri godine. S obzirom da je ranije zakonsko rešenje predviđalo maksimalno trajanje privremenog boravka u trajanju do godinu dana, na ovaj način se poboljšava položaj stranaca koji neće morati svake godine da prolaze kroz procedure produženja privremenog boravka već će istim pristupati nakon proteka roka od 3 godine. Međutim, treba imati na umu da će inspektori Uprave za strance u svakom konkretnom slučaju, kao i do sada, procenjivati na koliki period će odobriti privremeni boravak strancima, pri čemu se period od 3 godine javlja kao maksimalan.

Privremeni boravak se može produžavati na isti period (do 3 godine), pri čemu se kao novina uvodi mogućnost da se zahtev za produženje privremenog boravka podnese sve do isteka prethodno odobrenog privremenog boravka. Za razliku od ranijeg zakonskog rešenja koje je predviđalo obavezu stranca da zahtev za produženje privremenog boravka podnosi najkasnije 30 dana pre isteka prethodno odobrenog boravka, a čije kršenje je vodilo prekršajnoj odgovornosti stranca, sada se kao intencija uočava rasterećenje Prekršajnog suda koji ubuduće neće suditi za ove bagatelne prestupe.

Shodno najnovijim izmenama, stalno nastanjenje će se odobriti stranicu koji u Srbiji boravi neprekidno tri godine na osnovu odobrenja privremenog boravka. Dalje, pravo na stalno nastanjenje, bez ispunjenja uslova u pogledu vremena boravka u Srbiji, odobriće se strancu: 

 • maloletniku, ako je jedan od roditelja državljanin Srbije ili stranac kome je odobreno stalno nastanjenje;
 • koji je poreklom iz Srbije odnosno koji je srpskog porekla.

JEDINSTVENA DOZVOLA ZA PRIVREMENI BORAVAK I RAD STRANCA

Na fonu pojednostavljivanja i ubrzavanja procedura za zapošljavanje stranaca kao najvažnija novina uvodi se institut jedinstvene dozvole za privremeni boravak i rad stranca. U pitanju je tzv. jednošalterski sistema apliciranja za privremeni boravak i radnu dozvolu putem elektronskog jedinstvenog portala. Stranac koji u Srbiji namerava da boravi i radi odnosno da obavlja stručnu specijalizaciju, obuku i praksu dužan je da podnese zahtev za izdavanje jedinstvene dozvole.

Jedinstvena dozvola se mora pribaviti kod:

 • zapošljavanja stranaca;
 • posebnih slučajeva zapošljava stranaca (za upućena lica; za kretanje u okviru privrednog društva; za nezavisnog profesionalca; za osposobljavanje i usavršavanje)
 • samozapošljavanja.

Zahtev za izdavanje jedinstvene dozvole podnosi stranac, poslodavac u ime stranca ili advokat koga oni ovlaste, elektronski, putem jedinstvenog portala. Kao sastavni deo zahteva za izdavanje jedinstvene dozvole javlja se zahtev poslodavca za sprovođenje testa tržišta rada.  Nakon podnetog zahteva, nadležna filijala Nacionalne službe za zapošljavanje vrši procenu ispunjenosti uslova za izdavanje jedinstvene dozvole. Sastavni deo ove procene predstavlja i sačinjavanje izveštaja o realizaciji potrebe za zapošljavanjem. Nadležna filijala Nacionalne službe za zapošljavanje je dužna da sačini izveštaj o realizaciji potrebe za zapošljavanjem i isti dostavi elektronski putem podnosiocu zahteva u roku od 4 dana od dana podnošenja zahteva. Sa druge strane, procenu ispunjenosti uslova dužna da obavi u roku od 10 dana, o čemu obaveštava Upravu za strance.

Podnosilac zahteva za izdavanje jedinstvene dozvole je dužan da uz zahtev priloži:

 • važeći lični ili službeni pasoš;
 •  dokaz o opravdanosti zahteva za izdavanje jedinstvene dozvole i
 • adresu stanovanja odnosno nameravanu adresu stanovanja ako je u pitanju stranac koji zahtev podnosi iz inostranstva.

O zahtevu za izdavanje jedinstvene dozvole odlučuje Uprava za strance u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahteva. S obzirom da se pre ovih zakonskih izmena na izdavanje radne dozvole čekalo minimum 50 dana počev od dana podnošenja zahteva za odobrenje privremenog boravka, institut jedinstvene dozvole čitav proces čini neuporedivo ekspeditivnijim, te na koncu doprinosi podizanju rejtinga domaćeg poslovnog ambijenta.

Strancu se jedinstvena dozvola može izdati na period do 3 godine, i može se produžiti na isti period. U cilju unapređenja položaja stranaca najnovije izmene propisa u sferi zapošljavanja stranaca uvode kao mogućnost da stranac koji poseduje važeću jedinstvenu dozvolu, a kome prestane radni odnos kod jednog poslodavca, u roku od 30 dana zaključi novi ugovor o radu i sačuva postojeću jedinstvenu dozvolu. U ovom slučaju stranac je dužan da podnese zahtev za promenu poslodavca, elektronskim putem, preko jedinstvenog portala, o kom zahtevu u formi saglasnosti odlučuje nadležna filijala Nacionalne službe za zapošljavanje u roku od 10 dana. Ukoliko dobije saglasnost, stranac može da promeni poslodavca.

Budući da je neophodno pripremiti odgovarajući podzakonski okvir, usaglasiti procedure i formirati jedinstveni elektronski portal, to će primena odredbi kojima se reguliše institut jedinstvene dozvole početi od 1. februara 2024. godine.

KATEGORIJE STRANACA KOJI RADE BEZ JEDINSTVENE DOZVOLE

Najnovijim izmenama Zakona o zapošlajvanju stranaca uvodi se nekoliko kategorija stranaca koji će moći da rade u Srbiji bez prethodnog pribavljanja jedinstvene dozvole. Reč je o strancima kojima je odobren privremeni boravak po osnovu:

 •  spajanja porodice sa članom uže porodice državljanina Srbije, odnosno strancem kome je odobreno stalno nastanjenje;
 •  vlasništva nad nepokretnošću
 •  humanitarnog boravka
 • studiranja i sl.

Pored ovih kategorija stranaca, pravo na rad u Srbiji, bez prethodnog pribavljanja jedinstvene dozvole, ostvaruju i stranac: kome je odobreno stalno nastanjenje, koji je odobren azil ili privremena zaštita i koji je tražilac azila, ako u roku od 6 meseci nakon podnošenja zahteva za azil nije doneta odluka bez njegove krivice.

Za više informacija o ovom, kao i drugim pitanjima iz domena zapošljavanja stranaca, možete kontaktirati advokata.

 

 

Share this post

Ostavite odgovor