Blog

NFORMACIJA O OSIGURANjU OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI

Upravni odbor AKB je doneo odluku da neće ugovarati kolektivno osiguranje advokata preko posrednika, opozvao nalog za posredovanje u osiguranju koji je bio dat „Kvil partner“ doo i uputio poziv za ponude osiguravajućim kućama neposredno. Najpovoljnija pristigla ponuda je ponuda „Generali osiguranja“ koja iznosi 24,50 EURA što je 30% manje od dosadašnje premije koja je bila ugovorena preko posrednika sa „Triglav osiguranjem“ i koja je iznosila 36 EURA.

Prostom računicom moguće je utvrditi da je samo po osnovu ovako ugovorenog osiguranja na godišnjem nivou ostvarivana razlika od oko 50.000 eura na štetu advokata Beograda.

U junu 2014.godine bivše rukovodstvo AK Beograda je jednostrano raskinulo ugovor sa „Generali osiguranjem“ i zaključilo ugovor najpre sa „DDOR“ a zatim sa „Triglav osiguranjem“. Pokrenut je sudski postupak u kojem su bivše rukovodstvo i Nebojša Avlijaš kao punomoćnik tvrdili da ih ugovor zaključen sa „Generali osiguranjem“ ne obavezuje, paralelno ugovarajući osiguranje sa „DDOR“. Međutim, ovaj sudski postupak je pravosnažno okončan u oktobru 2017.godine, presudom Privrednog suda u Beogradu P.7736/14 od 01.02.2016.godine kojom se usvaja tužbeni zahtev „Generali osiguranja“ i obavezuje AK Beograda da isplati na ime glavnog duga 109.000,00 EURA, na ime kamate 28.000,00 EURA i na ime troškova postupka 5.000,00 EURA.

Ovaj sudski postupak koji je vodilo bivše rukovodstvo košta advokate Beograda 140.000,00 EURA, što je direktna posledica jedne nepromišnjene i neodgovorne odluke.

Imajući u vidu da je presuda kojom je AK Beograda obavezana da isplati „Generali osiguranju“ oko 140.000,00 EURA postala pravosnažna i izvršna u oktobru 2017.godine i da je ugovor sa „Triglav osiguranjem“ istekao 01.09.2017.godine, Upravni odbor AKB je doneo odluku da se plate sve polise „Triglav osiguranja“ zaključno sa avgustom 2017.godine i da se uđe u pregovore sa „Generali osiguranjem“ u cilju vansudskog poravnanja, koje bi podrazumevalo odricanje od dela potraživanja po osnovu sudske presude i zaključenje ugovora o osiguranju na više godina. Rezultat pregovora je Vansudsko poravnanje kojim „Generali osiguranje“ otpušta dug AK Beograda u visini celokupne kamate (28.000 EURA) i 30% glavnog duga (36.000 EURA) – što ukupno iznosi 64.000,00 EURA, pod uslovom da se zaključi ugovor o osiguranju na period od četiri godine. Kako je „Generali osiguranje“ prethodno dalo najpovoljniju ponudu od 24,50 eura, zaključenim vansudskim poravnanjem je praktično prepolovljena šteta koja nastaje prinudnim izvršenjem pravosnažne sudske presude.

Ugovoreno osiguranje važiće od 01.09.2017.godine tako da neće biti „nepokrivenog perioda“ osiguranja, a kolegama koji su u međuvremenu uplatili premije u iznosu 36 EURA, razlika od 12 EURA biće proknjižena kao avansna uplata dela polise za narednu godinu.

Pozivamo sve advokate da dostave AK Beograda svoje e-mail adrese kako bi mogli biti blagovremeno informisani o svim aktivnostima AK Beograda koje se odnose na osiguranje. Kao rezultat pregovora polisom je pokrivena i gruba nepažnja advokata što nije bio slučaj.

Pozivamo sve advokate da uplate premiju osiguranja u iznosu od 3.000,00 dinara, jer se na taj način osiguravaju od profesionalne odgovornosti pod najpovoljnijim uslovima.

Share this post

Ostavite odgovor