Blog

privremeni boravak ruskih državljana u srbiji

PRIVREMENI BORAVAK RUSKIH DRŽAVLJANA U SRBIJI

Državljani Ruske Federacije se godinama unazad nastanju na teritoriji Republike Srbije. Tradicionalno dobri odnosi dva naroda, srpskog i ruskog, koji dele naraskidive istorijske i duhovne veze učinili su da se Rusi veoma lako prilagođavaju na život u Srbiji. Ovaj trend dolaska ruskih državljana u Republiku Srbiju naročito je intenziviran od početka ukrajinske krize. U narednim redovima ćemo objasniti kakve mogućnosti imaju ruski državljani u pogledu zakonskog regulisanja njihovog boravka u Srbiji.

Republika Srbija primenjuje bezvizni režim ulaska u odnosu na ruske državljane. Ruski državljani mogu u Republici Srbiji da borave do 30 dana. Lica na čijim adresama borave ruski državljani imaju obavezu da u roku od 24 sata izvrše prijavu boravišta stranca pred Ministarstvom unutrašnjih poslova. Stanodavci su dužni da jedan primerak prijave boravišta tzv. beli karton dostave ruskim državljanima, a koji će im biti neophodan prilikom regulisanja svih procedura u Republici Srbiji.

DA LI RUSKI DRŽAVLJANI MOGU DA DOBIJU PRIVREMENI BORAVAK U SRBIJI?

Odgovor je potvrdan. Ukoliko žele da borave u Srbiji duže od 30 dana ruski državljani imaju mogućnost da podnesu zahtev za dobijanje odobrenja privremenog boravka. Podnošenje zahteva za odbrenje privremenog boravka nije uslovljeno prethodnim pribavljanjem bilo kakve vize za duži boravak, kao što je to npr. slučaj sa državljanima Kine. Privremeni boravak predstavlja dozvolu boravka stranog državljanina koji namerava da u Republici Srbiji boravi duže od 90 dana.

Ruski državljani mogu da dobiju privremeni boravak u Republici Srbiji po osnovu:

  • osnivanja firme/preduzetničke radnje (samozapošljavanje);
  • zasnivanja radnog odnosa u srpskoj firmi;
  • kupovine nekretnine ili
  • spajanja porodice.

PRIVREMENI BORAVAK PO OSNOVU OSNIVANJA FIRME/PREDUZETNIČKE RADNJE

Republika Srbija predstavlja pravu oazu za osnivanje firmi ruskih državljana koji odlučuju da svoj biznis izmeste sa teritorije Ruske Federacije koja je pogođena teškim ekonomskim sankcijama. S obzirom da Republika Srbija nije uvela sankcije Ruskoj Federaciji ovde su dobrodošle ruske firme koje mogu nesmetano poslovati i obavljati platni promet preko računa u srpskim bankama. Za osnivanje firme je neophodno da ruski državljanin poseduje važeći pasoš. Postupak osnivanja firme traje do 5 radnih dana počev od dana podnošenja prijave za osnivanje firme.

Ruski državljani treba da ispune sledeće uslove za dobijanje privremenog boravka:

  • prijava adrese boravišta u stanu/kući na teritoriji Republike Srbije
  • posedovanje dovoljno sredstava za izdržavanje tokom boravka u Republici Srbiji što se svodi na obavezu otvaranja računa fizičkog lica u srpskoj banci i depnovanje novca;
  • posedovanje polise zdravstvenog osiguranja koja pokriva troškove lečenja na teritoriji Republike Srbije

Zahtev za dobijanje odobrenja privremenog boravka se podnosi pred Upravom za strance u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Ruski državljani su u obavezi da zahtev za odobrenje privremenog boravka podnesu u roku od 30 dana počev od dana ulaska u Republiku Srbiju. Nakon podnošenja zahteva ruski državljani imaju zakonsko pravo da nastave do borave u Republici Srbiji sve do donošenja odluke nadležnog organa povodom njihovog zahteva. Na odluku se čeka oko 30 dana.

Privremeni boravak ruskih državljana u Srbiji se odobrava najduže na period od godinu dana. Ukoliko ruski državljani nameravaju da ostanu duže od godinu dana u Republici Srbiji dužni su da najkasnije 30 dana pre isteka odobranja privremenog boravka podnesu zahtev za produženje privremenog boravka na još godinu dana. Ruski državljani mogu da produžuju privremeni boravak sve dok ne steknu uslove za stalno nastanjenje u Republici Srbiji.

SPAJANJE PORODICE RUSKIH DRŽAVLJANA

Članovi uže porodice ruskih državljana kojima je odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji mogu da dobiju privremeni boravak po osnovu spajanja porodice. Ovo pravo je rezervisano za supružnike, vanbračne partnere i njihovu decu do navršenih 18 godina života. Izuzetno, ovo pravo bi imali i roditelji ruskog državljanina ukoliko zavise od njega i nemaju adekvatnu porodičnu brigu u Ruskoj Federaciji, kao i punoletno dete koje nije zaključilo brak, a koje ne može da podmiruje svoje potrebe zbog  zdravstvenog stanja.

Neophodno je da članovi porodice ruskih državljana obezbede dokaze o srodstvu izdate od strane nadležnih organa u Ruskoj Federaciji. Privremeni boravak članu porodice se odobrava u trajanju od godinu dana pri čemu ne može trajati duže od odobrenja privremenog boravka ruskog državljana sa kojim se traži spajanje porodice. Nakon proteka godinu dana privremeni boravak se može produžiti.

KUPOVINA NEKRETNINE OD STRANE RUSKIH DRŽAVLJANA

Kupovina nekretnine za stanovanje (stan/kuća) u Srbiji predstavlja pravni osnov za dobijanje odobrenja privremenog boravka ruskih državljana. Ruski državljani imaju pravo da kupuju nekretnine u Republici Srbiji i u ovom segmentu su potpuno izjednačeni sa srpskim državljanima. Zakon o strancima ne postavlja nikakva ograničenja u pogledu veličine stambene jedinice, kao ni u pogledu cene nekretnine.

Ugovor o kupoprodaji nekretnine se zaključuje kod javnog beležnika. Nakon zaključenja ugovora javni beležnik podnosi zahtev Katastru nepokretnosti za upis kupca kao novog vlasnika nepokretnosti. Ruski državljani ne moraju da čekaju da se okonča proces upisa prava svojine pred Katastrom nepokretnosti već na osnovu ugovora o kupoprodaji mogu podneti zahtev za dobijanje privremenog boravka u Republici Srbiji.

RADNA DOZVOLA RUSKIH DRŽAVLJANA U REPUBLICI SRBIJI

Kao preduslov da bi ruski državljani kojima je odobren privremeni boravak u Republici Srbiji ovde mogli da zakonito rade javlja se pribavljanje dozvole za rad. Radna dozvola predstavlja akt na osnovu koga stranac može da se zapošljava ili samozapošljava u Republici Srbiji.

Ruski državljani koji se javljaju kao osnovači firmi ili preduzetničkih radnji u Republici Srbiji imaju obavezu da pribave radnu dozvolu za samozapošljavanje. Sa druge strane, srpski poslodavci kod kojih se zapošljavaju ruski državljani imaju obavezu da im pribave radne dozvole za zapošljavanje. Postupak dobijanja radne dozvole za zapošljavanje je nešto kompleksiji jer mu mora prethoditi tzv. test tržišta rada koji se svodi na ispitivanje da li na tržištu rada ima srpskih državljana ili stranaca sa stalnim nastanjenju u Republici Srbiji koji ispunjavaju uslove za obavljanje poslova na koje se zapošljava ruski državljanin.

Radna dozvola se izdaje na period trajanja odobrenja privremenog boravka, a najduže na period od godinu dana. Zahtev za produženje radne dozvole se mora podneti najkasnije 30 dana pre isteka perioda važenja postojeće radne dozvole.

Za više informacija o ovom pitanju najbolje je da kontaktirate advokata.

 

 

 

Share this post

Ostavite odgovor