Blog

zapošljavanje stranaca u srbiji

ZAPOŠLJAVANJE STRANACA U SRBIJI

Najnovije izmene Zakona o zapošljavanju stranaca učinile su da se izgradi jedan novi zakonodavni okvir za zapošljavanje stranaca u Srbiji koga odlukuje fleksibilnost, ekonomičnost i ekspeditivnost.

I dalje se kao osnovni princip za zapošljavanje stranaca u Srbiji javlja zahtev za posedovanje vize za duži boravak po osnovu zapošljavanja, odobrenja za privremeni boravak ili stalno nastanjenje i jedinstvene dozvole. S obzirom da se u okviru instituta jedinstvene dozvole inkorporira kako pravo na boravak, tako i pravo na rad, to se zapošljavanje odnosno samozapošljavanje stranaca sprovodi posredstvom pribavljanja jedinstvene dozvole. O tome smo detaljnije elaborirali u jednom od naših prethodnih tekstova.

Kao jedna od značajnih novina se uvodi mogućnost da određene kategorije stranaca rade u Republici Srbiji bez pribavljanja jedinstvene dozvole. Reč je o tome da je zakonodavac prepoznao da postoje kategorije stranaca kojima treba učiniti pristupačnim tržište rada u vidu potpune liberalizacije njihovog zapošljavanja uvažavajući njihove specifične veze sa Republikom Srbijom odnosno sa njenim državljanima. 

Naime, pravo na rad u Republici Srbiji, bez izdate jedinstvene dozvole, ostvaruje stranac kome je odobren privremeni boravak po osnovu: 1) spajanja porodice sa članom uže porodice državljanina Srbije odnosno stranca kome je odobreno stalno nastanjenje; 2) vlasništva nad nepokretnošću; 3) humanitarnog boravka; 4) studiranja; 5) naučno istraživačkog rada; 6) statusa pretpostavljene žrtve trgovine ljudima i žrtve trgovine ljudima; 7) samostalnog boravka; 8) obavljanje poslova akreditovanog stranog novinara; 9) volontiranja; 10) verske službe i dr.

Ove novine predstavljaju značajni iskorak u pravcu povećanja dostupnosti tržišta rada strancima, a time i olakšavanje domaćim poslodavcima da bez prolaska kroz standardne procedure radno angažuju strane državljane. Ranije su stranci, članovi porodice srpskih državljana odnosno stranaca na stalnom nastanjenju u Srbiji, morali da pribaljaju ličnu radnu dozvolu kako bi mogli da rade. Lična radna dozvola se izdavala na period do godinu dana,  nakon čega se morala produžavati. Sa druge strane, stranci, vlasnici nepokretnosti u Srbiji, mogli su da rade samo ukoliko bi pribavili radnu dozvolu.

ULOGA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE

Nacionalna služba za zapošljavanje je zadržala svoju važnu ulogu u okviru procedura zapošljavanje stranaca u Srbiji, pri čemu je njeno postupanje omeđano kraćim rokovima nego što je to ranije bio slučaj. Naime, Nacionalna služba za zapošljavanje vrši procenu ispunjenosti uslova za:

1)    zapošljavanje;

2)    posebne slučajeve zapošljavanja, i to:

 • za upućena lica,
 • za kretanje u okviru privrednog društva,
 • za nezavisnog profesionalca
 • za osposobljavanje i usavršavanje

3)  samozapošljavanje;

4)  vizu za duži boravak po osnovu zapošljavanja.

Procena za zapoljavanje se vrši procenom ispunjenosti uslova, i to:

 1. da poslodavac u roku od 90 dana pre podnošenja zahteva za jedinstvenu dozvolu nije otpuštao zaposlene usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena na radnom mestu za koje se traži jedinstvena dozvola
 2. da je poslodavac pokrenuo sprovođenje testa tržišta rada
 3. postojanje ugovora o radu ili drugog ugovora kojim se ostvaruju prava po osnovu rada

Zahtev za sprovodjenje testa tržišta rada predstavlja sastavni deo zahteva za izdavanje jedinstvene dozvole i podnosi ga poslodavac elektronskim putem na jedinstvenom portalu. Nacionalna služba za zapošljavanje sprovodi test tržišta rada tako što utvrđuje da li se na evidenciji nalaze lica koja ispunjavaju uslove iz zahteva poslodavca za zapošljavanje na konkretnom radnom mestu. Povodom podnetog zahteva za sprovođenje testa tržišta rada Nacionalna služba za zapošljavanje u roku od 4 dana sačinjava izveštaj o realizaciji potrebe za zapošljavanjem.

Zakon o zapošljavanju stranaca predviđa dve situacije kada je ograničeno pravo poslodavca u vezi sa angažovanjem zaposlenih u povezanom licu. Pod povezanim licem smatra se: a) pravno lice u kojem to pravno lice poseduje značajno učešće u kapitalu (koje mu daje više od 25% prava glasa); b) pravno lice u kojem je to pravno lice kontrolni član društva; c) pravno lice koje je sa tim pravnim licem pod kontrolom trećeg lica. U praksi će to najčešće biti situacija kada strano pravno lice (strani poslodavac) upućuje zaposlenog stranca na rad u domaće pravno lice (domaći poslodavac) čiji je osnivač to strano pravno lice.

Prvo ograničenje je preventivnog karaktera. Naime, zabranjuje se poslodavcu koji je npr. na osnovu ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji zaključenog sa povezanim licem, za obavljanje određenih poslova angažovao stranca zaposlenog u povezanom licu, da u roku od tri meseca od zaključenja ovog ugovora svom zaposlenom na istim ili sličnim poslovima otkaže ugovor o radu usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena.

Drugo ograničenje je korektivnog karaktera. Naime, zabranjuje se poslodavcu koji je otkazao ugovor o radu zaposlenom usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena da na istim ili sličnim poslovima tri meseca posle proglašenja zaposlenog tehnološkim viškom angažuje stranca zaposlenog u povezanom licu na osnovu npr. ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji.

Nacionalna služba za zapošljavanje vrši procenu ispunjenosti uslova za zapošljavanje, posebne slučajeve zapošljavanja ili samozapošljavanja stranca ocenom “ispunjava” ili “ne ispunjava”. Ocena “ispunjava” sadrži i vremenski period za koji se vrši procena, a koji najduže može da bude do tri godine. Sa druge strane, ocena “ne ispunjava” sadrži obražloženje zbog čega nisu ispunjeni uslovi za zapošljavanje, posebne slučajeve zapošljavanja ili samozapošljavanje stranca. Procena se vrši i dostavlja Upravi za strance u roku od 10 dana od dana prijema urednog zahteva za izdavanje jedinstvene dozvole.

PROCENA ZA POSEBNE SLUČAJEVE ZAPOŠLJAVANJA STRANACA

Nacionalna služba za zapošljavanje vrši procenu ispunjenosti uslova u posebnim slučajevima zapošljavanja stranaca: kod upućenih lica, kod kretanja u okviru privrednog društva i kod nezavisnih profesionalaca.

Nacionalna služba za zapošljavanje vrši procenu za zapošljavanje upućenih  lica na osnovu ispunjenosti sledećih uslova:

 • postojanje ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji između poslodavca i stranog poslodavca
 • da je upućeno lice zaposleno i prijavljeno na obavezno socijalno osiguranje kod stranog poslodavca najmanje godinu dana
 • postojanje akta između poslodavca i stranog poslodavca o upućivanju na privremeni rad u Srbiju
 • da će stranac nakon isteka privremenog upućivanja biti vraćen na rad kod stranog poslodavca

Akt o upućivanju na privremeni rad u Srbiju propisuje prava i obaveze po osnovu rada, a naročito mora sadržati: uslove rada, način obezbeđivanja i visinu zarade, naknade zarade, radno vreme, način ostvarivanja prava na godišnji odmor, uslove bezbednosti i zdravlja na radu, period rada, kao i način obezbeđivanja smeštaja, ishrane i prevoza. Upućeno lice ne može raditi pod nepovoljnijim uslovima rada od onih pripisanih Zakonom o radu npr. puno radno vreme ne može trajati duže od 40 časova nedeljno, trajanje godišnjeg odmora ne može biti kraće od 20 dana i sl.

Procena za upućena lica vrši se na period do 3 godine i može biti produžena najduže za još 3 godine.

Zakon o zapošljavanju stranaca pod režimom kretanja u okviru privrednog društva podrazumeva privremeno upućivanje zaposlenog kod stranog poslodavca najmanje godinu dana na poslovima rukovodioca ili specijaliste na rad u ogranak, predstavništvo ili zavisno društvo registrovano u Srbiji. Zakonodavac pod pojmom rukovodioca smatra lice:  (i) koje obavlja poslove upravljanja ( koje je direktor ili menadžer u stranom privrednom društvu ); (ii) koje je član menadžmenta stranog privrednog društva; (iii) koje upravlja, odnosno rukovodi organizacionom celinom; (iv) koje vrši poslove praćenja i kontrole rada stručnog ili rukovodećeg osoblja.

Sa druge strane, pod specijalistom se smatra lice koje poseduje posebna stručna znanja potrebna za poslovanje stranog privrednog društva, što podrazumeva visok stepen stručne osposobljenosti, ili odgovarajuće stručno iskustvo i eventualno članstvo u strukovnom udruženju.

Nacionalna služba za zapošljavanje vrši procenu za kretanje u okviru privrednog društva na osnovu ispunjenosti sledećih uslova:

 • da je upućeno lice zaposleno najmanje 1 godinu kod stranog poslodavca
 • postojanje akta o upućivanju na privremeni radu u Srbiju na poslove rokovodioca ili specijaliste
 • da će stranac nakon isteka privremenog upućivanja biti vraćen kod stranog poslodavca

Procena za kretanje u okviru privrednog društva vrši se na period od 3 godine i može biti produžena najduže za još 3 godine.

Na koncu, Nacionalna služba za zapošljavanje vrši procenu za nezavisnog profesionalca na osnovu ispunjenosti sledećih uslova:

 • postojanje ugovora o pružanju ugovorenih usluga između nezavisnog profesionalca i poslodavca ili krajnjeg korisnika usluga koji obavezno sadrži rok za obavljanje posla
 • radno iskustvo u oblasti koja je predmet ugovora o pružanju usluga u trajanju od najmanje 3 godine
 • posedovanje stručne kvalifikacije u situacijama kada to zahtevaju propisi za pružanje usluga u Srbiji
 • postojanje registracije nezavisnog profesionalca

Za više informacija o ovom, kao i drugim pitanjima iz domena zapošljavanje stranaca u Srbiji možete kontaktirati advokata.

Share this post

Ostavite odgovor